Cevaplar

2013-01-02T16:36:02+02:00

ÖZ: Türk Edebiyatı’nın en önemli romancılarından biri olan Reşat
Nuri Güntekin, eserlerinde Osmanlı împaratorluğu’nun yıkılması ve Tür¬
kiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına denk gelen savaş yılları içerisinde
yaşanan gelişmeleri, roman kahramanının hayat hikâyesi içerisine yerleş¬
tirerek anlatır. Özellikle Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mütareke Dö¬
nemi ve Kurtuluş Savaşı yıllarındaki savaş ortamının nesilleri ve cemiyet
düzenini ne hale getirdiğinden bahseden Reşat Nuri, cephede olanlardan
çok cephe arkasındakilerle ilgilenir. Onun romanlarında “savaş” toplum¬
sal değerleri yıkan, insanları birbirine düşüren acı bir felaket olmasının
yanında aynı zamanda roman kahramanlarına acımayı, sevmeyi öğreten
ve onları olgunlaştıran bir öğretmendir. Bu çalışmanın amacı insanlığın
en acı tecrübelerinden biri olan “savaş” temasının romana yansıyan yö¬
nüyle insan ve toplum üzerindeki tesirlerini tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler: Reşat Nuri Güntekin, Türk romanı, savaş te¬
ması, savaş-toplum ilişkisi, savaşın kahramana etkisi

1 5 1