Cevaplar

2013-01-02T18:10:36+02:00

İnsanda kişilik, genellikle onun duygu, düşünce, davranış değer
ve özelliklerinin toplandığı temel ruhsal yapı öğesidir. Bu öğe, onu
öteki insanlardan ayırdeden en önemli varlığıdır. Eğer birey, söz konusu varlığı ile kendini başkalarından ayırabiliyorsa, başka deyişle toplum içinde özgün bir durum kazanabiliyorsa, "kişilikli" diye nitelenebilmektedir. İnsanın kişilik yapısını ortaya çıkarmak, belirgin çizgilerini çeşitli yönleriyle belirlemek, sırasında uzun yıllar bir araştırma
ve incelemeyi sürdürecek kadar zaman alabilir. Çünkü bireyde kişilik
dural değil, devingen bir yapı özelliği taşır. Yaşa, içinde bulunan ortama, yaşanan çeşitli olaylara göre gelişmeler gösterir. Ancak bilimin
çağdaş yaklaşımı olan "sistem" mantığını burada da kullanırsak, ki-
şiliğe biçim veren üç ana amaç görürüz. Bunlar büyüme, kararlılık ve
etkileşimdir. Bu üç amaç kişiliğin yapısal öğeleri olan duygu, düşünce
ve davranış kesimlerinde etkisini sürdürür. Söz konusu amaçlara göre
kişiliğini geliştirenler veya kendilerinde böyle bir kişilik gelişimi görü-
lenler, toplumda "büyük insan" diye nitelenirler. Kuşkusuz böyle bü-
yüklerin başında, toplumlara önderlik yapmış kişiler gelir. İşte Cumhuriyetimizin kurucusu, toplum önderi ATATÜRK, kişiliği gerçekten
araştırmayı gerektiren, "büyük insan" kimliğiyle sürekli olarak andı-
ğımız ve anlamaya çalıştığımız yüce bir değerimiz olmaktadır.
Bir insanın kişiliği hakkında araştırma ve inceleme yaparken onun
yapıtları, sözleri, gözlemlenebilen davranışları, çevrede kendisine iliş-
kin olarak yapılan çeşitli değerlemeler en önemli bilgi kaynaklarıdır.
Bütün bunlar bir araya toplanıp, belli zaman sürecine göre bölümlendirildiğinde, insanın kişilik yapısına ilişkin çok değerli ipuçları elde
edilebilir. Burada tüm sorun, kişiliği incelenen insan hakkında toparlanan bilgi ve kanıtların onun bu durumunu ne kertede doğru ya da
gerçekçi yönleriyle ortaya koyduğudur. Çünkü kimi insanlar nasıl "sahte" kimlik taşır, çevrelerini yanıltırlarsa; aynı insanlar yapılarında "sahte" bir kişiliği de sürdürürler. Böyle durumlarda, söz konusu insanlar-

1 2 1
2013-01-02T18:13:56+02:00

http://www.ataturkdevrimleri.com/kategori-20-ataturk-soylevleri

 

http://www.ataturktoday.com/ataturksozleri.htm

0