Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-02T20:00:09+02:00

http://forum.memurlar.net/konu/767965/ umarım işine yarar 

1 5 1
2013-01-02T20:00:21+02:00

Vakıf Müessesesi

1. Vakfın Tarifi

Arapça bir kelime olan ?vakf? sözlük anlamı itibariyle durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarına gelir Eş anlamlısı ?habs?dır . Hukuki açıdan vakıf: ?menfaati ibadullaha ait olur vechile bir aynı (eşya), Cenabı Hakk ?in mülkü hükmünde olmak üzere temlik ve temellükten (mülk edinme) mahbus ve memnu (yasak) kılmaktır? İmam-ı Azim Ebu Hanife?ye göre vakfın tarifi şöyledir: ?Vakıf mülk olan bir aynı, vakfedenin mülkünde habsetmek ve menfaatlerini gelirini; fakirlere veya diğer hayır yollarına (İbn-i Kemal ?in ifadesi ile vâkıfın dilediği yere) tasadduk etmekten (sadaka vermek) ibarettir?.Ebu Hanife?nin talebeleri İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed (bunlara İmameyn de denilir)?e göre ise vakıf: ?Mülk olan bir aynı, devamlı olarak (alavechit-te ?bid) Allah ?ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten menetmek ve menfaatlerini Allah ?ın kullarına (diğer bir tabirle, vakfedenin dilediğine) tasadduk etmektir? . Bu ikinci tarif, incelediğimiz vakfiyelerde de görüldüğü gibi Osmanlı tatbikatında daha yaygındı.

Sosyo-iktisadi tarih açısından ise vakıf, VIII. asrın ortalarından XIX. asrın sonlarına kadarki dönemde İslam memleketlerinin içtima ve iktisadi hayatında önemli bir rol üstlenmiş olan din-içtima müessesenin adıdır5. Bu nedenle vesikalarda ?müessesat-ı hayriye? diye zikredilir.

Elimizde mevcut bir vakfiyede yer alan vâkıfın şu vakıf anlayışı da çok ilginç ve düşündürücüdür: ?Doğru yolu bulup hidayete ulaşmaya muvaffak olan bahtiyar kimse odur ki bu dünyanın ziynet ve süsünden vazgeçer, azimet bağlarını dünyanın lezzetinden keser. Dünya malından Allahın kendisine in?am (iyilik) etmiş olduklarının şükrünü öder. Türlü nimetlerin hakkını ifa eder. Mühimmatından artanları hasenat (hayırlı işler) uğrunda sarfeyler zaririyatından (geçim masrafı) fazla kalanları hayrat yollarına harcar. Zira onun için hayırlı olan budur. Allah indinde kurubata (Allah?a yakın olma) yakınlaştıran da budur. Bunlardan başka kalan işler boştur, havadır. Resulullah efendimiz buyurmuştur ki: ?dünyandan senin olan ancak yiyüp eksilttiklerin giyüp eskittiklerin ve sadaka verüp ipka (ibka?; sürekli kılma) ettiklerindir?. Bu düşünceler ışığında Osmanlılarda vakıf kurucularının en kalbi duygularıyla Allah?a yaklaşma ve onun rızasını kazanma arzusunda olduklarını anlıyoruz. Vakıf yapan kişiye vakıf ; vakfedilen menkul ve gayr-ı menkule de mevkuf denir.

0