Cevaplar

2012-10-04T10:21:22+03:00

PROGRAM VE MATERYAL HAZIRLAMA BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
Program Birimi, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğretim süresi, fiziki koşullar ve dış beklentileri dikkate alarak hedef becerileri belirler ve bu becerilerin nasıl, neyle, ne kadar sürede ve kimler tarafından öğretileceğini planlar ve uygular.

 

BİRİMİN İŞLEYİŞİ

1. Birim çalışanları Hazırlık Programında görevli öğretim elemanları arasından seçilir ve birim koordinatörüyle birlikte en fazla dört kişiden oluşur.
2. Birimde çalışan elemanlar aynı zamanda Hazırlık Programında ders vermekle yükümlüdürler.

3. Birimde çalışanların görev ve sorumlulukları birim koordinatörü tarafından belirlenir.

4. Birim, öğretim elemanlarının görüş ve önerileri doğrultusunda haftalık toplantılarla programın genel bir değerlendirmesini ve gerekli düzeltmeleri yapar.

5. Materyal Geliştirme Birimi ve Ölçme-Değerlendirme Birimiyle işbirliği içinde çalışır.


BİRİMİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Yıl içinde okutulacak dersleri, ders içeriklerini, ders sayılarını ve haftalık ders saatlerini belirler.

2. Hedeflenen dersler için Materyal Geliştirme Birimiyle işbirliği yaparak ders kitaplarını ve derste kullanılacak diğer materyalleri belirler.

3. Hazırlık programında yıl içinde yapılacak sınavlar için olası “Sınav Takvimi”ni hazırlar.

4. Hem yıllık hem haftalık olarak işlenen ders konularını belirler.

5. Haftalık toplantılar yaparak bir önceki haftanın programı ile ilgili genel bir değerlendirme yapar ve bir sonraki haftanın programını gözden geçirir ve varsa gerekli değişiklikleri yaparak öğretim elemanlarına bildirir.

6. Her sınav öncesi Ölçme-Değerlendirme Birimiyle işbirliği yaparak sınava dahil olacak konuları belirler ve öğretim elemanları ile öğrencileri bu konuda bilgilendirir.

7. Ölçme-Değerlendirme Biriminden gelen sınavın içeriğine yönelik materyallerin hazırlanması konusundaki önerileri inceledikten sonra Materyal Geliştirme Birimine bildirir ve gerekli materyallerin hazırlanması ve uygulamasını sağlar.

8. Sınıf gözlemleri, "odak grup" görüşmeleri, anket v.b araçlar kullanarak programda gereken değişiklikleri yapar.

9. Sınıf listelerini ve sınıf yoklama formlarını hazırlar ve öğretim elemanlarına iletir.

10.Öğrenci devamsızlık kaydını tutar ve eğitim-öğretim yılı sonunda Final Sınavına girecek öğrenci sayılarını Ölçme-Değerlendirme Birimine bildirir.


1 5 1