Cevaplar

2013-01-02T20:20:10+02:00

Puanı Azmış Ama neyse İnşlh İşini görür :)

 Öklid ve Pisagor Bağıntısı/Bağıntıları Nedir/Nelerdir? Teoremi ve İspatı 
Öklid Bağıntısı

• | AB | 2 = | BH | . | BC |
• | AC | 2 = | CH | . | BC |
• | AH | 2 = | BH | . | CH |Öklid Bağıntılarının İspatları

TEOREM
 • Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik, hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların geometrik ortasıdır.

İSPAT
Yandaki şekilde,
teorem ifadesine göre:

[AB] ┴ [AC] ve
[AH] ┴ [BC] ise

|HA|2 = |HB| . |HC|
olduğunu göstermemiz gereklidir.

Teorem 1’den faydalanarak HBA ~ HAC yazabiliriz.

Benzer iki üçgenin karşılıklı kenarları orantılı olduğundan,

|HB| |HA| olur.
|HA| |HC|

Buradan, |HA|2 = |HB| . |HC|  h2 = p . k bulunur.


Teorem 

• Bir dik üçgende, her bir dik kenarın uzunluğu, bu dik kenarın hipotenüs üzerindeki dik iz düşümünün uzunluğu ile hipotenüs uzunluğunun geometrik ortasına eşittir.

İSPAT
Yandaki şekilde [AB] ┴ [AC] ve [AH] ┴ [BC] verilmiştir.

Teorem 1’den faydalanarak HBA ~ ABC yazabiliriz.

Buna göre,

|HB| |BA|
|AB| |BC|

Bundan yola çıkarak |AB|2 = |BH| . |HC| à c2 = p . a bulunur.

Aynı zamanda HAC ~ ABC olur. Buradan,

|HC| |AC|
|AC| |BC|

|AC|2 = |HC| . |BC| à b2 = k . a bulunur.

Teorem 2 ve Teorem 3’te ifade edilen,

h2 = p . k
c2 = p . a
b2 = k . a

bağıntılarına Öklid Bağıntıları denir.


Teorem 

• Bir dik üçgende iki dik kenar uzunlukları çarpımı, hipotenüse ait yükseklik ile hipotenüs uzunluğu çarpımına eşittir.

İSPAT
Yandaki şekilde, Teorem 1’den
faydalanarak HBA ~ ABC yazılabilir. Buradan,

|AC| |BC|
|HA| |BA|

|BC| . |HA| = |AC| . |BA| veya

a . h = b . c bulunur.

SONUÇ
Yukarıdaki gibi bir ABC dik üçgeninde, hipotenüse ait yükseklik h ile gösterilirse

1 1 1
h2 b2 c2

|BC| . |HA| = |AC| . |BA|  a . h = b . c bulunur.


AÇIKLAMA
Yukarıdaki şekle göre Öklid bağıntılarından faydalanılarak,

b2 = k . a à k = 
yazabiliriz.
c2 = p . a à p =


Pisagor Teoremi

Pisagor teoremine göre bir diküçgende dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir.

Bunun ispatı şuna dayanmaktadır:

c2 = a2 + b2 c uzunluğu hipotenüstür. a ve b uzunlukları ise dik kenarlardır. Her kenardan birer kare oluşturulur. Bu karelerin alanları, kare alan formülüne dayalı olarak a2,b2,c2 şeklinde sıralanır. Böylece üç karenin köşelerinin birleşiminden oluşan bir dik üçgen oluşturulur. Oluşan üçgenin dik köşesinden hipotenüsün oluşturduğu karenin, hipotenüse paralel olan kenara indirilen dikme ile üçgen içerisinde öklid bağıntısı kurulur. (öklid bağıntısı benzerlikten ispatlanabilmektedir.) Öklide göre

a2 = p(p + q)

yani, dik kenarlardan birinin karesi, dik açıdan hipotenüse indirilen dikmenin ayırdığı parçalardan kendisine komşu olan tarafın uzunluğu ile hipotenüsün tamamının çarpımına eşittir. Bu durumda

a2 = p.c

olacaktır. Yani a kenarına ait karenin alanı, hipotenüse ait alanın dik açıdan indirilen dikmeyle ikiye ayırdığı alanlardan kendisine komşu olan alana eşit olacaktır. Bu durumu diğer kenar için de düşünürüz.

a2 = p.(p + q)b2 = q.(p + q)
p + q = c
a2 = p.c,b2 = q.c olacaktır. Bunu takiben,

a2 + b2 = p.c + q.c
a2 + b2 = c.(p + q)
p + q = c
a2 + b2 = c.c
a2 + b2 = c2

olacaktır.

12 4 12
2013-01-02T20:28:09+02:00

 Öklid ve Pisagor Bağıntısı/Bağıntıları Nedir/Nelerdir? Teoremi ve İspatı 
Öklid Bağıntısı

• | AB | 2 = | BH | . | BC |
• | AC | 2 = | CH | . | BC |
• | AH | 2 = | BH | . | CH |

2 3 2