Cevaplar

2013-01-02T23:04:57+02:00

1.Aşağıdakilerden hangisi XIV.(14.) yüzyıl başlarında Yakındoğu ve Avrupa’da kurulan devletlerden biri değildir?

A)Altın Orda Devleti B)Memluk Devleti

C)Türkiye Selçuklu Devleti D)İlhanlı Devleti

E) Safevi Devleti

 

2.Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş ağıdakilerden hangisidir?

A)Varna B)Koyunhisar C)Maltepe(Palekanon)

D)I.Kosova E)Niğbolu

 

3. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ramazanoğulları B)Dulkadiroğulları CKaresioğulları

D)Saruhanoğulları E)Germiyanoğulları

 

4.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi savaş meydanında şehid edilmiştir?

A)I.Murad B)Yıldırım Bayezid C)Çelebi Mehmet D)II.Murad E)Orhan Bey

 

5.Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?
A) İstanbul B) Amasra C) Rodos D) Kırım E) Azak

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A)Atlas Okyanusu’ndaki limanların önem kazanması
B)Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
C)Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçlerin başlaması
D)Avrupa'nın ekonomik durumunun bozulması
E)Yeni ticaret yollarının bulunması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A)Türklerin Avrupa'da ilerlemesinin bir süre durması

B)İstanbul'un alınmasının gecikmesi

C)Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi'ne girmesi

D)Fetret Devri'nin başlaması

E)Balkanlarda bazıtoprakların kaybedilmesi

 

8. Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakiler-den hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

A) İlk düzenli ordunun kurulması
B) İpek Yolu'nun önem kazanması
C) Moğol istilasının Bursa'ya kadar gelmesi
D) Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E) Karesioğulları'nın Osmanlı Devleti'ne katılması

 

9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilkantlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

 

 

10.Osmanlı Devleti’nde şehzadelerle birlikte sancaklara gönderilen, şehzadelerin deneyim kazanmalarında yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadı B)Nişancı C)Atabey D)Lala E)Beylerbeyi

 

 

1 4 1