Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-04T15:10:29+03:00

KİTLE İLETİŞİMİ: İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.
Başlıca kitle iletişim araçları; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, mektup, telgraf, telsiz v.b.dir. İlkçağlarda duman, posta güvercini, davul vs. dir.
Kitle İletişim Araçlarının Kullanılması
• Eşitlik ve özgürlük fikirlerinin yaygınlaşmasına
• İnsan haklarına saygılı olunmasına
• Yurt ve Dünya barışının korunmasına
• Demokrasinin gelişmesine
• İnsanların eğlenmelerine
• İnsanların eğitilmelerine katkısı olmuştur.
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu); Türkiye’de halkı bilgilendirmek, gündemi takip etmelerine yardımcı olmak, halkı eğlendirmek, neşeli zaman geçirtmek için kurulan kurumlardan biridir. TRT’nin çalışmalarına başladığı ilk kitle iletişim aracı Radyo’dur. TRT programları, Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma konusunda örnek olmaktadır.
İyi Bir Habercide Olması Gereken Özellikler; dürüst ve tarafsız olmak, haberin kaynağını doğru araştırmak, etkili konuşmak, cesur olmak vs.

HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.
ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
TEMEL HAKLARIMIZ
Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
 Kişi dokunulmazlığı
 Kişi hürriyeti ve güvenliği
 Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
 Din ve vicdan hürriyeti
 Düşünce ve kanaat hürriyeti
 Bilim ve sanat hürriyeti
 Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
 Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
 Mülkiyet hakkı
 Hak arama hürriyeti
 Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
 Ailenin korunması
 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
 Çalışma ile ilgili haklar
 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
 Ücrette adalet sağlanması
 Sağlık, çevre ve konut hakkı
 Gençliğin korunması ve spor hakkı
 Sosyal güvenlik hakları
 Tüketici hakları
 Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
3. Siyasi Haklar ve Ödevler
 Türk vatandaşlığı
 Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
 Kamu hizmetine girme hakkı
 Dilekçe hakkı
Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.

RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu): Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek, ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur. RTÜK; radyo ve televizyon yayınlarının genel ahlaka, toplum düzenine, çocuk sağlığı ve gelişimine, TC’nin birlik ve bütünlüğüne aykırı vs. olması durumlarında bu yayınları denetleme görevini yapar.
Atatürk’ün İletişime Verdiği Önem
4 Eylül 1919 İrade-i Milliye gazetesi kuruldu.
10 Ocak 1920 Hâkimiyet-, Milliye gazetesi kuruldu (Ankara’da)
6 Nisan 1920 Anadolu Ajansı kuruldu.
7 Ekim 1920 Ceride-i Resmiye (Resmi Gazete) yayına başladı.
1925 Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
1927 Telsiz Telgraf vericileri hizmete girdi.
6 Mayıs 1927 İstanbul Radyosu yayına başladı.
Kasım 1927 Ankara Radyosu yayına başladı.
1990’lı yıllarda özel radyo-televizyonlar ve ajanslar kuruluncaya kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak Anadolu Ajansı’dır.

 
1 5 1
2012-10-04T16:44:30+03:00

Atatürk ve iletişim nedir,
Atatürk ve iletişim hakkında bilgi,
Atatürk ve iletişim sözleri


Atatürk iletişim konusunda;“ Türk milletinin sağlam bir fikre sahip olması gerekir. Bütün çabaların, Türk kamuoyunun gerçeği anlamasına ve duymasına yönelik olduğu millete anlatılmalıdır. Ancak o şekilde millet, günlük fikirlere, sahte ve yanıltıcı sözlere asla önem vermeyecek bir olgunluğa erişebilir” diyerek basının ne kadar önemli bir kitle iletişim aracı olduğu gerçeğini vurguluyordu.


Atatürk'ün milli mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yaptığı çalışmalar: 

- 4 Eylül 1919 - İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması
- 10 Ocak 1920 - Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması
- 6 Nisan 1920 - Anadolu Ajansı'nın kurulması
- 7 Ekim 1920 - Ceride-i Resmiye Gazetesi'nin çıkarılması
- 1925 - Telsiz Telgraf hahından Kanun'un çıkarılması 
- 1927 - Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
- 6 Maysıs 1927 - İstanbul Radyosu'nun yayına başlaması
- 18 Kasım 1927 - Ankara Radyosu'nun yayınına başlamasıİrade-i Milliye Gazetesi

İrade-i Milliye, Mustafa Kemal Paşa tarafından Temsil Kurulu adına yayın yapmak için kurdurulan ilk Millî Mücadele gazetesidir. 

Sivas Kongresi toplanmadan önceki günlerde gelen delegeler, millî ülkü ve hareketlerin geniş ve sürekli bir biçimde yayımlanması için bir gazetenin çıkarılması gereği üzerinde durmuşlardı. İsmail Fazıl Paşanın önerisi ile çıkarılacak gazetenin adı İrade-i Milliye oldu.

11 Eylül Perşembe günkü oturumda basın konusu ele alındı ve haftada iki gün olmak üzere “İrade-i Milliye” adıyla bir gazetenin çıkarılmasına karar verildi. Gazete yönetiminin politik kuruluşla ilgisi bulunmayan birine verilmesi istendi. Bu kişiyi bulma görevi ise Rasim (Başara) Beye verildi. O da Sivas Lisesi'nin çalışkan öğrencilerinden biri olarak tanıdığı, yirmi iki yaşındaki Demircizade Selahattin'i (Ulusalerk) bu işe uygun gördü. Selahattin, görevi sevinçle kabul etti. Dilekçe ile Valiliğe başvurarak gazetenin çıkarma yetkisini aldı ve Sorumlu Müdürü oldu.

Gazete İl Basımevinde basıldı. İlk sayısı 14 Eylül günü çıkan gazetenin çıkış sebebi, yine bu sayıda “ Millî hareketin halka ve dünyaya duyurulması ” olarak belirtiliyordu.

İrade-i Milliye Gazetesinin özellikle ilk beş sayısındaki yazılar, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından kaleme alınmıştır. Temsil Kurulu'nun Sivas'ta bulunduğu süre içinde 19 sayı yayımlandı.

İlk sayısının sürümü tahmin edilemedi. Bin adet basıldı. Aşırı talep üzerine baskı sayısı artırıldı. Gazete basıldığı günlerde geçmiş baskıları yirmi kuruş yerine, iki yüz kuruşa dahi arayanlar vardı. Özellikle İstanbul'dan büyük bir istek vardı.

1 5 1