Cevaplar

2013-01-03T19:07:08+02:00

Önemli bir bilgi parayı ilk bulan lidyalılardır

0
2013-01-03T19:07:10+02:00

aranın hayatımızdaki önemi
Parayı faydalı olduğu için ekonomik bir mal olarak tanımlayabiliriz. Para talep edilir ve ihtiyacı karşılar. Fakat ekonomik malların sınıflandırılmasında paranın ayrı bir yeri vardır. Ludwig von Misesin belirttiği gibi, para bir değişim malıdır, tüketim malı değildir. Tüketim malı nihai olarak bir ihtiyacı tatmin eder. Buna karşı para tüketim içinde devamlı bir biçimde kalır. Nitekim W. Röpke şöyle yazmaktadır, eğer mallar fiziki doyum sağlıyorlarsa ölümlüdürler, para ise ölümsüzdür. Para, fiziki doyum sağlamaz, fakat dolaşıma değgin tatmine hizmet-eder.» Öte yandan para, bir üretim malı da değildir, tüketim mallarının doğumuna neden olan fiziki değişimi gerçekleştirmeğe yetenekli değildir Paranın özel faydası vardır. Bu fayda fonksiyonlarından doğmaktadır. Şu halde fonksiyonlarından yararlanılarak yapılacak tanımlar bizi daha çok aydınlatacaktır. Bütün modem ekonomiler parasal ekonomilerdir. Para modern ekonomilerde çeşitli şekillerde görülür. Şüphesiz geri kalmış ekonomilerde parasal sektör yanında, üretim, bölüşüm, mal değişimi-ve hizmetlerin paraya başvurulmadan yapıldığı sektörler vardır. Bu iki sektörün varlığı bu tür ekonomilerin başlıca özelliklerinden biridir. Gelişmiş ekonomilerde de paranın kullanılmadığı adacıklar bulunur: aile içinde mal ve hizmet değişimi, para olmadan,hatta en ufak bir hesap ünitesine başvurulmadan gerçekleştirilmektedir. Fakat bu adacıklar parasal bir ekonomi içinde kaybolmuştur. Bunlar birbirleriyle ilişki kurdukça, bu ilişki giderek artan bir biçimde para üzerine oturtulmuştur. Paranın ekonomiye girişi, iki seri sorun ortaya çıkarır. Önce teorik sorunlar söz konusudur. Eğer para ekonomik olaylara karışırsa; üretim, dolaşım, bölüşüm, tüketim gibi ekonomik olaylar parasal çerçevede yapılırsa, başka bir deyişle paranın bütün tür ve şekilleri bu olgularda etkili olursa, acaba olaylar paranın varolmadığı ekonomilerde ki gibi mi cereyan eder? Kısmî denge ve genel dengenin belirlenmesinde reel değişmeler yanında parasal değişmelerin yerini bilmek gerekmektedir. Parasal değişmeler reel olaylarla beraber etkili olmaya elverişli midir? Farklı ekonomik -dengelerin belirlenmesinde yada gelişiminde parasal değişmelerin herhangi bir etkisi olduğunu varsaydığımızda ikinci grup sorunlar belirlenir. Bu sorunlar politiktir: hükümetler, müdahale araçları olarak kullandıkları parasal değişmelere hangi ölçüde hakim olabilirler? Bu araçlar, parasal olmayan araçlarla bağlantılı olarak faydalanılması gereken yada tek başına kullanılabilen araçlar mıdır? Bu sorular «para teorisi» ve «para politikası» sorunlarıdır. Paranın tanımı, fonksiyonu, gelişimi ve çeşitlerini gördükten sonra, diğer bölümlerde parasal tahliller içinde konuyu geniş olarak ele alacağız. Paranın tanımı asli fonksiyonu olan değişim fonksiyonuna dayanılarak yapılabilir. O halde, para için herkesin kabul ettiği bir değişim aracıdır diyebiliriz. 

0