Cevaplar

2013-01-04T15:36:20+02:00

Edebiyat tarihimiz açısından Tanzimat edebiyatının özel bir yeri vardır.
Bu, kuşkusuz modernleşme sürecinin başlangıcı olmasından
kaynaklanmaktadır. Ancak bu dönem sanatçılarının bir önemli ve ayırıcı
özellikleri daha vardır. O da, edebiyata yaklaşım tarzlarıdır. Şinasi, Kemal,
Hamid, Ekrem ve diğerleri edebiyatı yalnızca edebi üretim yapmak, sanat
eseri meydana getirmek ve klasik anlayışa karşı yeni bir edebiyat yaratmak
değil, fakat aynı zamanda başlamış olan Tanzimat Hareketine edebiyat
aracılığıyla destek vermek, bu toplumsal dönüşüm projesine hem aydın, hem
de sanatçı kimliğiyle katkı sunmak olmuştur. Bunu yapanlardan biri de
Namık Kemal olmuştur. Şairimiz bunu büyük ölçüde bir üstat ve model
olarak gördüğü Fransız şairi V. Hugo'yu izleyerek yapmıştır. Hugo onun için
sanat ve edebiyat için yeni bir edebiyatın kapısı olmuşken sözünü ettiğimiz
toplum ve toplum düzeniyle ilgili düşünceleri açısından da toplumsal
değişimin kaynağı olmuştur. Bu açıdan, Hugo'nun eserlerinde ve özellikle
piyeslerinde savunduğu görüşleri Kemal tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle
izlenmiştir. Bu çalışmada, bu bağlamda Kemal'i Hugo'ya götüren etkenler
üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: N. Kemal, V. Hugo, Tanzimat Edebiyatı,
Romantizm, Yeni Türk Edebiyatı
THE FACTORS THAT LEAD NAMIK KEMAL TO VICTOR HUGO
ABSTRACT
In terms of or literary history, Tanzimat literature has a special place.
This, undoubtedly, is resulted form its being the beginning of modernization
process. However, there is another important and distinctive feature of the
artists of that period. That is their approach style to literature. Şinasi, Kemal,
Hamid, Ekrem and others regarded literature not only to produce literature,
to produce an art work and to create a new literature against classical
approach but also to support Tanzimat Movement that was newly born
through literature, to contribute to that social transformation project both
as an intellectual and an artist. One of the ones who fulfilled this was Namık
Kemal. Our poet performed that by following French poet Victor Hugo whom
he saw mainly as a master and model. While Hugo was the opening of a new
literature for art and literature for him, in terms of his ideas about society
and social order that we mention he had been the source of social
transformation. In this respect, the ideas of Hugo that he supported in his
works, especially in his drama, was followed with great interest and attention

1 3 1
2013-01-04T15:42:31+02:00

Edebiyat tarihimiz açısından Tanzimat edebiyatının özel bir yeri vardır.
Bu, kuşkusuz modernleşme sürecinin başlangıcı olmasından
kaynaklanmaktadır. Ancak bu dönem sanatçılarının bir önemli ve ayırıcı
özellikleri daha vardır. O da, edebiyata yaklaşım tarzlarıdır. Şinasi, Kemal,
Hamid, Ekrem ve diğerleri edebiyatı yalnızca edebi üretim yapmak, sanat
eseri meydana getirmek ve klasik anlayışa karşı yeni bir edebiyat yaratmak
değil, fakat aynı zamanda başlamış olan Tanzimat Hareketine edebiyat
aracılığıyla destek vermek, bu toplumsal dönüşüm projesine hem aydın, hem
de sanatçı kimliğiyle katkı sunmak olmuştur. Bunu yapanlardan biri de
Namık Kemal olmuştur. Şairimiz bunu büyük ölçüde bir üstat ve model
olarak gördüğü Fransız şairi V. Hugo'yu izleyerek yapmıştır. Hugo onun için
sanat ve edebiyat için yeni bir edebiyatın kapısı olmuşken sözünü ettiğimiz
toplum ve toplum düzeniyle ilgili düşünceleri açısından da toplumsal
değişimin kaynağı olmuştur. Bu açıdan, Hugo'nun eserlerinde ve özellikle
piyeslerinde savunduğu görüşleri Kemal tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle
izlenmiştir. Bu çalışmada, bu bağlamda Kemal'i Hugo'ya götüren etkenler
üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: N. Kemal, V. Hugo, Tanzimat Edebiyatı,
Romantizm, Yeni Türk Edebiyatı

0