Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-05T13:47:43+02:00

Çocuk ve Şiddet asla yanyana gelmemesi gereken iki kavramdır..

Maalesef ilimizde bir okulda yaşanan ve kız cocuğumuzun yaralanmasına yol açan yine bir cocuk tarafından başvurulan şiddetle sarsıldık..

Çocuğun dünyasında şiddetin yeri asla olmamalıdır.

Ancak bu iki kavram yanyana geldiyse bunun sorumlusu şiddetten arındıramıyan Herkestir..ve Aciiiilen eylem planı ve stratejiler geliştirilmelidir..

Şiddetin önlenmesi için geliştirilecek stratejilerde çocukların katılımı sağlanmalıdır.

Okul ve çevresinde şiddetin önlenmesinde toplumun her kesiminin görev ve sorumlulukları vardır.

Bu çerçevede;

Kamu kurum ve kuruluşlarının,

şiddetin önlenmesine yönelik caydırıcı düzenlemeler yapması,
ihtiyaç duyulan insan ve maddi kaynakları seferber etmesi,
öncelikli olarak, çocuklarla çalışan kamu görevlilerinin, şiddet olaylarının tespiti ve çözümüne yönelik uygun eğitim almalarını sağlaması,
tüm sorumlu taraflar arasında koordinasyonu sağlaması,
çocuklara yönelik her türlü şiddetin yasak olduğu konusunda kapsamlı bir farkındalık yaratılmasını sağlaması,
Milli Eğitim Bakanlığı'nın,

güvenli okullar oluşturulması amacıyla politikalar belirlemesi, standart ölçütler koyması,

başta okul müdürleri ve öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına şiddet ve önlenmesine yönelik çatışma çözme, arabuluculuk, olumlu disiplin yöntemleri gibi konularda eğitimler verilmesini sağlaması,

etkili ebeveynlik eğitim programlarını yaygınlaştırması,
çocukların sorunlarını iletebilecekleri ve çözüm üretilebilecek mekanizmaları hayata geçirmesi,

kaliteli eğitimi hedefleyen çocuk dostu okul ölçütlerini geliştirerek tüm okullara yaygınlaştırması,

öğrencilerin etkili iletişim, karar verme, problem çözme, çatışma yönetimi gibi temel yaşam becerilerini geliştirmesi için gerçekleştirilen yeni eğitim programlarının etkin uygulanmasını sağlaması,
okullarda sanat, spor gibi ders dışı etkinliklerin geliştirilmesi için altyapıyı sağlaması,
Okulların, 

insan haklarına ve onuruna saygı ilkesini benimseyerek hayata geçirmeleri,
ev, okul ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirmeleri,
öğrenciler ve personel için katılımcı yollarla davranış kuralları belirlemeleri

bireyin, gelişim dönemlerini dikkate alan disiplin önlemlerini almaları,
şiddet olaylarına karşı net ve tutarlı bir tavır sergilemeleri ve bunları görmemezlikten gelmemeleri,

öğrencilerin güvenliğini sağlayacak tedbirleri almaları,
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 12. maddesi doğrultusunda çocukların karar verme süreçlerine aktif katılımlarını sağlamaları,
Anne babaların,

çocukları için model teşkil ettiklerinin ve çocuklarının okuldaki davranışlarının büyük bir olasılıkla onların evde gördükleri muameleyi yansıtacağının bilincinde olmaları,

kabul edilebilir ve kabul edilemez davranışlara net sınırlar koyarak şiddet konusunda, çocukları için yol gösterici ve açık kurallar belirlemeleri,
aile içi demokrasiye önem vererek hayata geçirmeleri,

çocukları ile güven ilişkisi oluşturarak onların arkadaşlarından, nerede olduklarından ve ne yaptıklarından haberdar olmaları,

güvenli bir eğitim ortamın sürdürülmesine ilişkin okul politikalarını ve kurallarını desteklemeleri,

Medyanın

aile ve çocukların bilinçlendirilmesi konusunda planlanan ve uygulanan çalışmalara destek vermesi,

şiddetle mücadele alanındaki olumlu gelişmeler üzerinde yoğunlaşarak, okullarla ilgili haberlerin yayınlanmasında daha özenli davranması,
okulun faaliyetleri ve başarıları ile ilgili bilgileri kamuoyu ile paylaşarak okulu desteklemesigerektmektedir..

Cocuğa karşı şiddeti önleme Sempozyumununda yapılan tartışmaların ve ulaşılan sonuçların,

Ayrıca, akademik çalışmaların eşgüdümlü hale getirilmesi ve alınan tedbirlerin izlenmesi amacıyla gerekli sistemlerin oluşturularak uluslararası çalışmalara ve ağlara katkıda bulunulmasnıı önermekteyiz..

Bizler Sakarya Barosu Cocuk Hakları komisyonu ,UNICEF Cocuğa karşı şiddeti önleme ağı yürütme kurulu olarak , yukarıda belirtilen konularda görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteki kararlılığımızı ve Sempozyumda getirilen önerilerin değerlendirilmesinin ve uygulanmasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurur ve toplumun tüm kesimlerini okul ve çevresinde şiddeti önlemek için işbirliğine davet ederiz..
KAYNAK:UNICEF

1 4 1