Cevaplar

2013-01-05T16:15:54+02:00

1- İngiltere'nin Rusya'yı Osmanlı ülkesi üzerinde serbest bırakması anlamı taşıyan gelişme aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) Paris Antlaşması 
B ) Reval Görüşmesi 
C) Üçlü İttifak'ın oluşması 
D) Bab-ı Ali Baskını 
E) Londra Antlaşması

2- Aşağıdakilerden hangisi II.Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilmemiştir
A) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması .
B ) Düyun-ı Umumiye örgütünün kurulması .
C) İlk Türk Anayasa'sının kabulü. 
D) II.Meşrutiyet'in ilanı.
E) Batı esaslarına göre eğitim yapan çok sayıda okulun açılması. 

3-Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya savası sonunda kurulan devletlerden birisi değildir? 
A)Romanya B )Yugoslavya C)Çekoslovakya D)Avusturya E)Polonya

4- I.Dünya Savaşının temel nedenini oluşturan hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı mücadelesiaşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olarak söylenebilir?
A)Sanayi Devrimir17;nin
B )Fransız Devrimir17;nin
C)Aydınlanma Çağının
D)İmparatorlukların Kurulmasının
E)İşçi sınıfının ortaya çıkmasının

5- I.Dünya Savaşının temel nedeni Sanayileşmiş devletler arasındaki hammadde ve pazar kaynaklarının paylaşımı sorunudur.
Bu duruma göreI.Dünya savaşındaki öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sömürgecilik
B )Ulusal sınırların belirlenmesi
C)Milliyetçilik kavramının gelişmesi
D)Ticareti geliştirme
E)İmparatorluklar kurmak

6-Türkçülük akımının Osmanlıcılık akımı yerine geçmesinde etkili olmuştur.Osmanlıcılık akımının gerçekleşemeyeceğini gösteren bu olay hangisidir?
A)31 Mart Olayı
B )II.Meşrutiyetin İlanı
C)Balkan Savaşları
D)Bulgaristanr17;ın bağımsız olması
E)Trablusgarp Savaşı

7-Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde ilk kez görev almıştır?
A)Çanakkale Cephesi
B )Filistin-Suriye Cephesi
C)Kafkas Cephesi
D)Trablusgarb Cephesi
E)Galiçya Cephesi
8-Rodos ve On İki ada aşağıdakilerden hangisinin sonucunda geçici olarak İtalyar17;nın korumasına bırakıldı?
A)I.Dünya Savaşı
B )1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
C)Çanakkale Savaşı
D)Trablusgarb Savaşı
E)Kurtuluş Savaşı

9-Osmanlı Devletinin Kuzey Afrikar17;daki varlığı hangi antlaşma ile sona ermiştir?
A)Berlin Antlaşması
B )Uşi Antlaşması
C)Mondros Antlaşması
D)Sevr Antlaşması
E)İstanbul Antlaşması

10-Aşağıdaki devletlerden hangisinin çalışmaları Balkan Savaşının çıkması üzerinde daha çok etkili olmuştur?
A)Fransa
B )İngiltere
C)İtalya 
D)Rusya
E)Almanya

11-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmamıştır?
A)Sırbistan
B )Bulgaristan
C)Karadağ
D)Romanya
E)Yunanistan

12-Balkan Ulusları arasında bağımsızlığını elde ederek Osmanlı Devletinden ayrılan ilk ve son devlet hangileridir?
A)Sırbistan-Romanya
B )Bulgaristan-Yunanistan
C)Arnavutluk-Karadağ
D)Yunanistan-Arnavutluk
E) Karadağ-Bulgaristan

13-İttihat ve Terakki Partisinin Bab-ı Ali baskını denilen hükümet darbesi ile iktidara gelmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?
A)Birinci Dünya savaşı
B )Meşrutiyetr17;in İlanı
C)Trablusgarp Savaşı
D)Kanun-i Esasir17;nin ilanı
E)Birinci Balkan Savaşı

14-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A)Avrupa kıtasında sadece Doğu Trakya toprakları elimizde kaldı.
B )Arnavutluk bağımsız oldu.
C)Ege Adaları elimizden çıktı.
D)Batı Trakya elimizden çıktı.
E)Bosna-Hersek Avusturya tarafından işgal edildi.


15-I.Balkan Savaşından en büyük payı alarak diğer Balkan Devletlerinin tepkisini çeken devlet hangisidir?
A)Romanya
B )Karadağ
C)Bulgaristan
D)Sırbistan 
E)Yunanistan

16-Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşına katılmadığı halde II. Balkan Savaşına katılmıştır?
A)Bulgaristan
B )Karadağ
C)Romanya
D)Yunanistan
E) Sırbistan 

0