Cevaplar

2013-01-05T16:34:13+02:00

Dr. Dilek
DDıışş Ticaret Politikas Ticaret Politikasıı: :
Amaç ve Araçları
seymenDDıışş Ticaret Politikas Ticaret Politikasıınnıın Amaçlar n Amaçlarıı
Dış rekabetten korunma
Dış ödeme dengesizliklerinin giderilmesi
Ekonomik kalkınma
Ekonominin liberalleştirilmesi
Otarşi
İİç ekonomik istikrar ç ekonomik istikrarıın sa n sağğlanmas lanmasıı
Piyasa aksakl Piyasa aksaklııklar klarıınnıın giderilmesi n giderilmesi
Dış piyasalarda monopol gücünden yararlanma
Hazineye gelir sağlanması
Sosyal, siyasal ve askeri nedenler, d Sosyal, siyasal ve askeri nedenler, dıışş politika amaçlar politika amaçlarıı: :
meta ekonomik nedenlerDDıışş Ticaret Politikas Ticaret Politikasıı Araçlar Araçlarıı;;
Tarife D Tarife Dıışşıı Önlemler ( Önlemler ( )Tarifeler (
sözleşmeli/otonom vergi
Neden gümrük vergisi uygulanır?
AB GB ve tarifelerTarife D Tarife Dıışşıı Önlemler Önlemler
Neden Tarife D Neden Tarife Dıışşıı Önlem? Önlem?
Tarifelerden farkı
Tarife d Tarife dıışşıı önlemlerin ekonomik etkileri önlemlerin ekonomik etkileri
WTO ve tarife d WTO ve tarife dıışşıı önlemler önlemlerTarife D Tarife Dıışşıı Önlemler Önlemler
Miktar K Miktar Kııssııtlamalar tlamalarıı
Mali Nitelikli Tarife D Mali Nitelikli Tarife Dıışşıı Önlemler Önlemler
Ticarette İdari ve Teknik Engeller dari ve Teknik EngellerMiktar K Miktar Kııssııtlamalar tlamalarıı
ithalat yasakları(
tarife kotaları (
gönüllü ihracat k gönüllü ihracat kııssııtlamalar tlamalarıı ( (
pazar pay pazar payıınnıı düzenleme düzenleme
anla anlaşşmalar malarıı((
)Mali Nitelikli Önlemler
Üretim sübvansiyonları (
İhracat sübvansiyonları (
DeDeğğiişşken nitelikli vergiler ( ken nitelikli vergiler (
AyAyıırrıımc mcıı devlet sat devlet satıın al n alıımlar mlarıı

* Gümrüklerdeki değerleme prosedürleri
* * İİthalat thalatıın gözetimi ( n gözetimi (
* * İİthalat lisans thalat lisansıı ( (
* Men * Menşşe kurallar e kurallarıı ( (

)Di Diğğer Ticaret Politikas er Ticaret Politikasıı Araçlar Araçlarıı
BaBağğllıı Ticaret Yöntemleri Ticaret Yöntemleri
DDıışş ticaret Sermaye ticaret Sermaye ŞŞirketleri/ irketleri/Sektörel Dış
Ticaret Şirketleri
Yabancı Sermaye
Döviz Kuru PolitikasııWTO İlkeleri
Ticarette ay Ticarette ayıırrıım gözetmeme m gözetmeme
Ticarette haksız rekabetin önlenmesi
Tarifelerin ba Tarifelerin bağğlay layııccııllıığğıı ilkesi ilkesi
ŞeffaflıkkTarife D Tarife Dıışşıı Önlemler ve WTO Önlemler ve WTO
Genel Nitelikli İstisnalar: Sosyal, kültürel ve ulusal
güvenlik amaçlı korunma:
Haksız Ticari Uygulamalara Yönelik Önlemler
Ulusal Sanayinin “Acil Durumlarda” Korunması
Bebek Sanayilerin Korunması
Ödemeler Dengesi Aç Ödemeler Dengesi Açııklar klarıınnıın Giderilmesi n Giderilmesi ––

2 3 2
En İyi Cevap!
2013-01-05T16:34:48+02:00

Dış politika araçları ;

diplomasi
propaganda
iktisadi yardım
yardım ve yaptırımlar
savaş

 

İktisadi:İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil.

2 5 2