Cevaplar

2012-10-04T18:53:12+03:00

GENETİK HASTALIKLARIN TANISI

Bir insanın en doğal haklarından bi*ri sağlıklı olarak dünyaya gelmektir. Günümüzde uygulanan birçok doğum öncesi tanı yöntemiyle bu hedefe ol*dukça yaklaşılmıştır. Gene de istenen sonuçların elde edilebilmesi için aile bilinçli davranmalı, hekim de bu yön*temleri usulüne uygun biçimde kul*lanmalıdır. Böylece doğum öncesinde bazı riskler önlenebilecek ve var olan sorunlar uygun yöntemlerle çözülebile*cektir.

Kalıtsal (genetik) hastalıklara yakla*şımda temel ilke bunların ortaya çıkma*sının engellenmesidir. Bu ilke tedavi edilemeyen hastalıklar kadar tedavi edi*lebilen hastalıklariçin de geçerlidir.

Kalıtsal hastalıkların bir bölümü düzeltilebilen bozukluklardır. Örneğin tavşan dudak ya da birçok doğumsal kalp hastalığı cerrahi yöntemlerle teda*vi ‘edilebilir. Bazı kalıtsal hastalıklarda ise eksik olan madde dışarıdan verile*rek tedavi sağlanır. Bunun örnekleri hipotiroidizmde tiroit hormonukullanıl*ması ve hemofili hastalarına faktör VIII verilmesidir. Bazı metabolizma ürünle*rinin vücutta birikmesine bağlı hastalık*larda ise bu birikimi önleyen ilaçlar kullanılır.

Bazı kalıtsal hastalıklar da sağlıklı ter insandan alman genlerin hastanın gen yapısına eklenmesiyle tedavi edile*bilir.

GENETİK DANIŞMANLIK

Genetik danışmanlık bireyin taşıdığı kalıtsal hastalığın çocuklarına geçmesi riski, bu hastalığın tedavisi, sonuçları ve önlenmesi konusunda onu bilgilen*dirmeyi sağlar.

Genetik danışmanlık için başvuran bireyin ailesi uzak akrabalarına kadar incelenir ve bir soyağacı oluşturulur. Soyağacında yer alan kişilerin hangile*rinde kalıtsal hastalık olduğu saptanır ve bireyin hastalığı çocuklarına aktarma riski hesaplanır. Genetik danışmanlık için başvuran anne baba adayının ara*sında kan akrabalığı varsa, bu bağın ka*lıtsal hastalık riskini artıracağı anlatılır.

Anne babanın doğduğu ve yaşadığı yer birbirine ne kadar yakınsa, araların*da kan bağı olmasa bile, kalıtsal hasta*lıklı çocuk sahibi olma risklerinin Öbür*lerine göre daha yüksek olduğu ileri sü*rülmektedir.


Haberin Devamı: http://www.rehberim.net/forum/saglik-213/876171-genetik-kalitsal-hastaliklarin-tedavisi-ve-kullanilan-teknolojik-yontemler.html#ixzz28LWWQ1B0

1 3 1