Cevaplar

2013-01-06T15:35:00+02:00
TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW): İsmi Belirtilen İşyerinde Teslim

"Ex works" satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.

Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

"İşyerinde Teslim", malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (imalathane, fabrika, depo vb.) alıcı için hazır hale getirilmesiyle satıcının yükümlülüklerinin sona ermesini ifade eder. Daha açık olarak ifade edilirse, eğer aksine bir hüküm bulunmuyorsa, satıcı, malları alıcı tarafından sağlanan araca yüklemek ya da gümrük çıkış işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. Malların satıcının kuruluşundan alınarak istenilen yere götürülmesiyle ilgili bütün masraf ve riskler alıcıya aittir. Bu açıdan bu terim, satıcı açısından asgari yükümlülük içeren bir nitelik taşır. Aynı terim, alıcının gerekli gümrük çıkış işlemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak gerçekleştirme olanağına sahip olmadığı durumlarda kullanılmamalıdır. Böyle durumlarda FCA terimine başvurulmalıdır.

A- SATICININ YAPMASI GEREKENLER

A.1- Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması

Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.

A.2- Lisans, yetki ve formaliteler
Alıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına girmek üzere, kendisine, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almada yardımcı olmak.

A.3- Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi : Yükümlülüğü yok,
b) Sigorta sözleşmesi : Yükümlülüğü yok.

A.4- Malların teslimi
Malları belirtilen teslim mahallinde, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde alıcının tasarrufu bırakmak; ya da, eğer böyle bir yer zaman öngörülmemişse, bu tür malları genel olarak bırakıldıkları yerlere ve yine genel olarak bırakıldıkları bir zamanda teslim etmek.

A.5- Risk devri
A.4 uyarınca malların alıcının tasarrufuna bırakıldığı zamana kadar olan süre içinde malların her tür kayıp ve hasar riskini B.5. hükümleri uyarınca üstlenmek.

A.6- Masrafların bölüşümü
B.6. hükümleri uyarınca, mallar A.4' de belirtildiği şekilde alıcıya intikal edinceye kadar bu mallarla ilgili bütün masrafları üstlenmek.

A.7- Alıcıya duyuru
Malların nerede ve ne zaman kendisine teslim edileceğine ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgiyi vermiş olmak.

A.8- Teslimi yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj
Yükümlülüğü yok.

A.9- Kontrol-ambalajlama-işaretleme
Malların alıcının tasarrufuna sunulması öncesinde gerekli olan kontrol işlemlerinin (örneğin, kalite kontrol, ölçüm, tartım ve sayım) masraflarını ödemek.

Taşıma işlemleriyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce bildirilmişse, malların taşıma için uygun biçimde ambalajlanmasını kendi adına karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak sunulması durumu söz konusu değilse). Ambalajlar, gerektiği biçimde işaretlenecektir.

 

1 5 1