Performans ödevi yaparsanız sevinirim?

1-yunus emrenin şiirlerinde kullandığı dilin özellikleri nelerdir

2-yunus emrenin şiirlerinin yapısı nasıl oluşmuştur

3-yunus emrenin şiirlerinde genel olarak hangi şiirler kullanışmıştır

4-yunus emre şiir gerçekliğini nasıl vermiştir

5-yunus emre hangi geleneğe bağlı kalmıştır

6-yunus emrenin yaşamından,yetiştirdiği ortamdan izler bulunmuş mudur bulunmuşsa nelerdir

7-yunus emre hangi edebi akımdan etkilenmiştir

NOT:Cevabın basına sorunn numarasını koyarsanız sevinirim:)

1

Cevaplar

2013-01-06T15:19:14+02:00

Yunus Emre'nin en büyük özelliği dilindedir. Türkçe'nin güzellik, uyum ve ses sırlarını çok iyi bilen Yunus Emre bu bakımdan Türkçe'nin en büyük mimarı ve kurucusu sayılır. Kullandığı deyimler, şiirinin çatısını kuran kavramlar, konuşulan dile getirdiği derinlik yüzyıllar boyu yaşamış, başka şairleri, daha da önemlisi tüm Anadolu halkını inkâr götürmez bir biçimde etkilemiştir. Yunus, «beyaz Türkçe» dediğimiz güzel, arı-duru ve ahenkli Türkçe'nin böylece yapıcısı ve yürütücüsü olmuştur.

 

Yunus Emre, 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamını kaybetmiş bir
Türk ozamdır. Türklerde çoğu kez felsefe ve bilgelik şiirle anlatılırdı.
Eski kamlar nasıl toplumun manevı önderi ise, İslamıaşmış Türklerde
de kimi tasavvufçular bilgelikte önder sayılıyordu'. IOll'de yapılan Malazgirt savaşından sonra Türklerin Anadolu'ya kesin"olarak yerleşmeleri,
hoşgörü sahibi bilgelerin önemini burada daha da a~tırdı. İnsanlara hir
gözle hakan ve her türlü mezhep tutuculuğunu aşmış bulunan tasavvuf.
çu bilge kişiler, Anadolu halkının kaynaşmasına da yardımcı oldu. Bun'.
lar, kendilerine özgü felsefeyi kimi zaman şiir halinde dile getirerek hu
işi kültürde başardılar. ] 2. yüzyıl Türk düşünürü Ahmet Yesevi'nin de
Divanı-ı Hikmet adlı yapıtı ile bu çığırı Orta Asya'da geliştirdiği hilinmektedir.
İşte Anadolu'da yükselen en özgün seslerden hirisi Yunus Emre'
nİn sesidir. Çoğumuz Yunus'u bİr ozan olarak biliriz ve severiz. Oysaki
Yunus'un ölmez1iğinİ sağlayan asıl öğe, onun felsefesi ve varlığa bakışı-
dır. Kuşkusuz Yunus'un felsefesini yorumlamak ve anlatmak için cİltler doldurmak gerekir. Biz burada onun felsefesinın" bir hölümüne kısaca
değinmeklc yetineceğiz. Hiç değilse, Yunus'un felsefede ne denli özgün
hir düşünür olduğunu vurgula,yacağız.
Kuşkusuz felsefesinin ,haşlıca konuları arasında varlık bilimi, bilgi
kuramı, özgürlük've insanm değeri sorunları vardır. Yunus bütün bu
sorunlar üzerinde durduğu gibi, ayrı~a kendine özgü varoluşçuluk da
yaratmıştır. Şimdi k\saca onun görüşlerine eğilelim:

 

 

 

 

 

 

0