Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T17:04:49+02:00
BİRİNCİL  EKONOMİK   FAALİYETLER :   Temel  maddeleri  doğrudan doğruya  veya  dolaylı  olarak  doğal  çevreden  almaya  dayanan üretim  şeklidir. Topraktan , denizden  ve  hayvandan  elde  edilen  ürünler  birincil  ekonomik  faaliyetler grubundadır.   Tarım , hayvancılık , madencilik , balıkçılık  , kerestecilik ve  ormancılık  gibi  ekonomik  faaliyetler  bu gruptadır. İnsanların  en  eski  geçim  kaynağı  olan  avcılık  ve  toplayıcılık  faaliyetleri de  bu  grupta  yer alır.   Bu  faaliyetlerden elde  edilen  ürünler  genellikle  sanayide ( ikincil  ekonomik  faaliyet ) hammadde  olarak  kullanılır. Çok emek ve zaman harcanır , ancak ekonomik getirisi oldukça düşüktür. Birincil   ekonomik   faaliyetlerden  elde  edilen  gelir  diğer  ekonomik  faaliyetlere  göre  daha   az olduğundan  çalışan  nüfusunun  çoğunluğu  bu  faaliyette  çalışan  ülkeler  genellikle  gelişmemiş ülkelerdir. Bu  ülkelere  örnek  olarak  Afganistan , Pakistan , Suriye , Nijerya , Hindistan  gösterilebilir.   İKİNCİL   EKONOMİK   FAALİYETLER :   Hammaddenin  veya  yarı  işlenmiş  maddelerin  işlenip  yeni  ürünlere , insanların  kullanabileceği şekle  dönüştürüldüğü  faaliyetlerdir.   Kısacası  sanayi  faaliyetleri  ikincil  ekonomik  faaliyetler  grubundadır.   Sanayi  faaliyetlerinin  Ev  Tipi ( hammadde  el  işçiliğiyle  üretilir ) , Atölye  Tipi ( ev  tipinin  gelişmiş  şekli ) ve  Çağdaş – Fabrika  Sanayi  tipi ( hammaddenin  modern  şekliyle  makineler  tarafından  işlenmesi ) olmak   üzere  üç  ayrı  tipi  vardır.   İkincil  ekonomik  faaliyetler  kendi  içinde  gruplara  ayrılır :   Ñ İmalata  dayalı  sanayi  kolları : Otomotiv , elektrikli eşya , elektronik  eşya , beyaz eşya , makine  sanayisi Ñ Kimya  sanayisi : Boya , ilaç , gübre , deterjan , petro – kimya   vs. Ñ Tarıma  dayalı  sanayi  kolları : Gıda , dokuma , orman , tekstil , deri , kâğıt , içki , sigara sanayisi Ñ Taşa  toprağa  dayalı  sanayi : Çimento , cam , seramik , porselen   Sanayi  faaliyetlerini  üretimin  özelliğine  göre de  iki  başlık  altında  incelemek  mümkündür :   Ñ HAFİF SANAYİ : Sınırlı  hammadde  ve  daha  küçük  makinelerle yapılan  sanayi  faaliyetidir. Örnek : giyim , dokuma , gıda  vs.  Hafif  sanayisi  daha  çok  gelişmiş  olan  ülkeler  genellikle gelişmemiş   veya  gelişmekte  olan  ülkelerdir. Daha  çok  ev  tipi  ve  atölye  tipi  sanayi  faaliyetleri  içerisinde  yer alır.   Ñ AĞIR  SANAYİ : Çok  ve  büyük  miktarlarda  hammaddenin  büyük  tesislerde  geniş  çaplı  ağır makineler  kullanarak  işlenmesidir. Örnek : Gemi  yapımı , demir  çelik , otomotiv , Petrol  işleme , beyaz  eşya. Ağır  sanayisi  gelişmiş  ülkeler  gelişmiş  ülkeler  grubundadır. Çağdaş ( fabrika ) Sanayi  tipi  içerisinde  yer  alan  sanayi  faaliyetidir.   ÜÇÜNCÜL   EKONOMİK  FAALİYETLER :   Bu  faaliyetler  mallardan  çok  hizmetlerin  ticari  yönünü  içine  alır. İçinde üretimin bulunmadığı , insan emeğine dayalı iş kollarıdır. Bu tür işlerde daha çok zihin emeği gerekir.   Eğitim ( öğretmen , kütüphaneci ) , sağlık ( doktor , hemşire ) , yargı ( hakim , savcı ) , ulaşım , ticaret ( dükkân , Pazar ) , turizm , bankacılık , sigortacılık , pazarlama , yönetici ( şirket , fabrika ) , muhasebe , basın – yayın , güvenlik ( polis , asker ) , iletişim  gibi  insanlara  hizmet  eden  sektörler  üçüncül  ekonomik  faaliyetler  grubunda  yer  alır.   Hizmet  sektörünün  gelişmiş  olması  yaşam  koşulların  geliştiğini  gösterir. Bu  yüzden  çalışan  nüfusunun  çoğunluğu  bu  faaliyette  çalışan  ülkeler  gelişmiş  ülkelerdir. Bu  ülkelere  örnek  olarak  Almanya , Japonya , ABD , Kanada  ve  İngiltere  gösterilebilir.
0
2013-01-06T17:06:28+02:00

Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek ve daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

 

       Ekonomik Coğrafya: Ekonomik faaliyetlerin yeryüzündeki dağılışı ve dağılışın bölgeden bölgeye gösterdiği farklılıkları ve farklılıkların nedenleri ve insan yaşamına etkilerini açıklayan bilim dalıdır.

 

 

       Ekonomik etkinlik( faaliyet): İnsanın yaşamak ve yücelmek için giriştiği her türlü iş ve bunun sonucunda elde ettiği her türlü ürün akla gelir. Üretim, tüketim ve dağıtım ile ilgili her türlü faaliyet ekonomik faaliyet olarak değerlendirilir.Buna göre avcılık, balıkçılık, tarım, hayvancılık, ormancılık, en ilkelinden en gelişmişine kadar sanayi faaliyetleri, inşaat, ulaşım, ticaret, turizm vb. işlerin akla gelmesi gerekir.

 

 Günümüzde ekonomik faaliyetler birincil, ikincil, üçüncül olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar ekonomik faaliyetlerin kökenlerini dikkate alarak yapılan sınıflandırmalardır.

 

A-Birincil ekonomik faaliyetler: Tarım, orman, maden ve hayvancılık gibi doğadan doğrudan yararlanmaya dayalı faaliyetleri içerir. ( Topraktan ve denizden elde edile)

B-İkincil ekonomik faaliyetler: Hammaddenin işlenerek değiştirilmesi, yeni hammadde veya ürün elde edilmesine dayalı sanayi faaliyetlerini içerir. ( hammaddenin işlenerek değerli ürünlere dönüştürüldüğü sanayi faaliyetleridir.

C-Üçüncül ekonomik faaliyetler: Hizmete dayalı ekonomik faaliyetleri içerir. Turizm, bankacılık, eğitim, sağlık, bankacılık, ulaştırma, haberleşme vb. faaliyetlere denir.

 

Günümüz bilgi iletişim teknolojilerine bağlı olarak oluşan ve araştırma, geliştirme ve karar verme ile ilgili faaliyetleri kapsayacak şekilde dördüncül ve beşincil sektör sınıflandırması yapılarak ekonomik faaliyetler beş kategoride toplanmaktadır.

 

     Sanayi Sektörü: Her türlü tarımsal ve hayvansal ve madensel hammaddeleri işleyerek bunlardan doğrudan doğruya kullanılır maddeler ve eşyalar meydana getirme faaliyetlerdir.

 

     Örnek: Şekerpancarı veya kamışından şeker elde etmek, Pamuk, keten, yün gibi liflerden dokuma yapmak, topraktan çıkarılan madenlerden kullanılan her türlü alet ve araç yapımı gibi.

     Tarım Sektörü: İnsanların topraktan çeşitli bitki ve ürünleri elde etmesi ve yine çeşitli evcil hayvanları yetiştirip beslemesi ve bunlardan ürünler alıp değerlendirmesi faaliyetidir.

         

0