Cevaplar

2013-01-06T17:12:05+02:00

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders notları
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders notları I. MEŞRUTİYET 23-ARALIK 1876 
Meşrutiyet; Parlamentolu Krallık, Taçlı Parlamento da denir. Hükümdarın yanında bir meclis ve Anayasa vardır. Hükümdarın yetkileri kısılmıştır.
İlanı: 31-Ağustos 1876 tarihinde Osmanlı tahtına geçen II. Abdülhamid Yeni Osmanlılara (Jön Türkler ) verdiği sözü tutarak 23-Aralık 1876'da Meşrutiyeti ilan etti.
Böylece Türk tarihinde ilk defa millet temsilcilerinden oluşan Meclis-i Mebusan seçimleri yapıldı. Kanuni- Esasi kabul edildi. İlk defa halkın yönetime katıldığı anayasal düzene geçildi. 
Sebebi: Genç Osmanlılara göre azınlıkların ayaklanmalarını önlemek için meşrutiyete geçilmesi gerekiyordu.
NOT: Meclis açma kapama yetkisi padişaha, yasama yetkisi Ayan Meclisi ile Mebusan Meclisine, Yürütme yetkisi Bakanlar Kurulu ’na aitti.
Ayan Meclisini padişah seçiyor. Seçim 4 yılda bir yapılıyor. Angarya kalkıyor. Mesken dokunulmazlığı ve kişi hürriyeti geliyor. 1877'de kapatılıyor.
II. MEŞRUTİYET 24-TEMMUZ-l908 
SEBEPLERİ:
II. Abdülhamid’in Osmanlı-Rus savaşını sebep göstererek Meclisi-Mebusanı kapatması ve bu olayın aydınlar tarafından tepkiyle karşılanması, 
Kurulan gizli derneklerin anayasa mücadelesine başlaması,
Reval buluşmasında İngiltere ve Rusya’nın Osmanlı topraklarını paylaşmaları.
AMACI: I. Meşrutiyet te olduğu gibi azınlıklara seçme ve seçilme hakkı vererek devletin dağılmasını önlemek.
İLANI: Ülkede karışıklıklar artmaya başlayınca Enver Bey ve Niyazi Bey gibi bazı subayların Makedonya'da isyan çıkarması üzerine padişah II. Abdülhamid anayasayı yeniden yürürlüğe koydu. 24-Temmuz-1908 ‘de yeniden seçimler yapıldı.
ÖNEMİ: II. Meşrutiyet'te Türk siyasi hayatında ilk kez partili döneme geçilmiştir. (İttihat ve Terakki Fırkası)
II. MEŞRUTİYETİN KENDİNDEN ÖNCEKİ SİYASİ GİRİŞİMLERLE ORTAK YÖNLERİ
* Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı. I. Meşrutiyet. II. Meşrutiyet 
Padişahın otoritesini sınırlama 
* Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet 
Amaçlarının devleti yıkılmaktan kurtarmak olması 
Anayasacılık yönünde yapılan ıslahatlar olması 
* I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet 
Seçme ve seçilme hakkı kazanan halkın yönetime katılması 
II. MEŞRUTİYETİN SEBEP OLDUĞU GELİŞMELER
1878 Berlin Antlaşması’yla Bosna- Hersek 'i denetleme hakkına sahip olan Avusturya II. Meşrutiyet’in kavramlarından rahatsız olmuş ve Bosna - Hersek'i topraklarına katmıştır.
Berlin Antlaşması ile özerklik kazanan Bulgar Prensliği, 1908 'de bağımsızlığını kazanmıştır.
Yunanistan Girit’i işgal etmiştir. - 31-Mart Olayı çıkmıştır.
31 - MART OLAYI 13-Nisan -1909
SEBEBİ: II. Meşrutiyete karşı bir ayaklanmadır.
SONUÇ: Selanik'te toplanan Hareket Ordusu İstanbul'a geldi. Ayaklanmayı bastırdı. Komutanı; Mahmut Şevket Paşa, Harekat subayı Mustafa Kemal’di.
Özelliği: Düzene karşı bir ayaklanmadır.
TRABLUSGARP (İTALYA SAVAŞI) 1911
SEBEBİ: Siyasi birliğini geç sağlayan İtalya’nın hammadde ve pazar arayışıyla sömürge elde etme istemesi. İtalya, önce Fransa ve İngiltere’nin onayını almış ve Osmanlı Devletinden Trablusgarp’ı istemiştir. Sonra İtalyanlar Trablusgarp’ı işgal etmişlerdir.
GELİŞMESİonanma yeterli olmadığından denizden kuvvet gönderilemedi.
Mısır İngiliz işgalinde olduğu için Trablusgarp’ın işgaline engel olunamamış ve müdahale edilememiştir.
Trablusgarp’ın savunması yerli halkı teşkilatlandıran Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.
Derne, Tobruk ve Bingazi’de savaşıldı. İtalyanlar fazla ilerleyemediler. Bunun üzerine İtalyanlar; Oniki Adayı işgal ettiler.
SONUCU: I. Balkan Savaşının çıkmasıyla Trablusgrap’daki subaylar geri dönmüş; Trablusgrap savunmasız kalmıştır. Uşi Antlaşması imza edilmiştir.
UŞİ ANTLAŞMASI
1912’de imzalanan Uşi Antlaşmasına göre; 
On iki ada geçici olarak, 
Trablusgrap kesin olarak İtalyanlara bırakılmıştır. (İtalyanlar On iki Ada’yı boşaltmadılar, 1945’de İtalyanlar Yunanistan’a bıraktılar. 
NOT: Uşi Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Kuzey Afrika ’daki son toprağını da kaybetmiştir. 
BALKAN SAVAŞLARI 1912-1913
I. BALKAN SAVAŞI
SEBEPLERİ:
1) Fransız İhtilali sonucu yayılan milliyetçilik akımı
2) Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası
SAVAŞIN BAŞLAMASI: Rusya'nın temel amacı sıcak denizlere inmekti. Bu amaçla; Rusya Balkanlar’da Panslavizm politikasını takip etti. Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ve Yunanistan'ın aralarında bir bağlaşma yapmasını sağladı.
Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Makedonya'da yenilik yapmaması gerekçesiyle savaşı başlattılar. İlk saldıran ülke Karadağ'dı.
SONUÇLARI: Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir. Çünkü;
Askerlerinin bir bölümünün terhis edilmesi,
Ordu komutanları arasında oluşan siyasi görüş ayrılıkları.
** Edirne ve Kırklareli kaybedilmiştir.
** Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. ( Balkanlarda bağımsızlığını kazanan son devlettir. )
Büyük Devletlerin araya girmesiyle yeni Balkan haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplanmıştır. (Aralık 1912 ) Alınan kararlara göre;
Midye - Enez hattının Batısı, Balkan Devletlerine bırakıldı. Ege Adaları, Yunanistan'a bırakıldı.
NOT: Enver Paşa “Babıali Baskını” denilen bir hükümet darbesi yaptı. 1913 İttihat ve Terakki Fırkası 1918 yılına kadar iktidarda kaldı..

3 3 3
2013-01-06T17:17:24+02:00

çok iyi anlatmış arkadşımız zaten eger çeteler olmasaydı çok kişi hayatını kaybededi

 

örnk:ÇERKEZ ETEM

 

ARAŞTIR ANLAYACAKSIN

1 4 1