Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-04T20:03:40+03:00

Uluslararası ilişkiler en geniş anlamıyla bağımsız politik birimler arasındaki ilişki­leri ifade eder; bu bağımsız birimler millet­lerdir. Burada söz konusu olan millet ortak kimliği, ortak mirası paylaşan ve aynı duy­gu atmosferinde yaşayan insanlar grubunu anlatır. Bunun için bir toprak ve hükümet gerekmeyebilir.

Bugün her devlet mutlaka bir millete (ya da kavme) dayanmaktadır. Bütün milletlerin (ya da kavimlerin) bir devleti olmayabi­lir, yani hakimiyetini kuramamış milletler (ya da kavimler) çoktur.

Burada devlet ile millet kavramları ara­sındaki münasebeti de kısaca belirtmek ya­rarlı olabilir. Yukarıda her millet (ya da kavmin) devleti olmadığını belirtmiştik. Özellikle 20. asırdan önce bu böyleydi. Bu­gün sınırlan belirleyen, özellikle yüzyılı­mızda, kavimler ve etnik gruplardır. Bunun yanında çok millet ve çok kavimli devlet de sozkonusudur. Amerika Birleşik Devletle­ri, Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti böyle çok milletli devlet örnekleridir. Yine etnik grublann sınırlarla ayrıldığı ve bölün­düğü durumlar da vardır. Bir lalını ine göre günümüz devletlerinin % 90'ından fazlası çeşitli etnik gruplardan vatandaşlar barın­dırmaktadır. Aynı geçmişe sahip olmakla birlikte devlet düzeyinde farklılaşan halklar da vardır. ABD-Kanada, Avustralya-Yeni Zelanda'da durum budur.

Uluslararası ilişkiler, faaliyetleri ve du­rumları kendi dışındakiler! etkileyen ya da birbirini etkileyen aktörlerin ilişkileridir. Etkileşim karşılıklı bir etki doğurma de­mektir. Yani bir ilişki vuku bulmadan önce İki tarafın en azından varlığına ihtiyaç du­yulur. Bu aktörlerin uluslararasında etkile­diği ya da etkilendikleri faaliyetlerin tama­mı uluslararası ilişkiler kapsamına alınabi­lir. Bu ilişkiler sadece milletler arasında resmi düzeyde değil bazan çok önemli kişi­ler tarafından da etkilenir. Uluslararası iliş­kileri milletlerden ziyade bu alanda ondan daha geniş bir kavram olan aktörlerin etki­leşimi olarak görmek mümkündür. Ulusla­rarası organizasyonlar (Birleşmiş Milletler, NATO, Varşova Paktı gibi). Politik hare­ketler (Filistin Kurtuluş Örgütü, İrlanda

Cumhuriyeti Ordusu, Ulusal Hürriyet Cep­hesi). Çok uluslu şirketler (General Motor, Exxon, ITT ve daha niceleri). Özel kişiler (Jımmy Carter gibi) hepsi aktör durumun­dadır; bunların faaliyet ve görüşleri başka­larını etkilemektedir.

1 1 1