Cevaplar

2013-01-07T18:20:51+02:00

bnm ablam tatih hovcası faceden ekle kalp resmi var gonca sevil açık söyledim sorup arkadaşlıktan çıkar

 

3 1 3
2013-01-07T18:21:02+02:00
ÜRK Đ YE'DE HAYIRSEVERL Đ KTEN KURUMSAL SOSYALSORUMLULU Ğ A GEÇ ĐŞ : B Đ R KURUMSAL DE ĞĐŞĐ MÖYKÜSÜ *   Ozan Nadir Alakavuklar  Dokuz Eylül Üniversitesi Selcen Kılıçaslan Dokuz Eylül Üniversitesi Engin Ba  ğ  ı  ş Öztürk  Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET Bu çalı ş manın amacı uluslararası alanda birçok farklı açıdan ele alınan KurumsalSosyal Sorumluluk (KSS) kavramının Türkiye'de ne ş ekilde ortaya çıktı ğ ınıincelemek üzerine kuruludur. Çalı ş ma yeni kurumsal kuramın ana varsayımlarıüzerinden hareket etmekte ve KSS faaliyetlerinin Türkiye'deki geli ş imini kurumsalbir de ğ i ş im olarak ele almaktadır. Geleneksel ve kültürel kökenlerden gelenhayırseverlik anlayı ş ından KSS’ye geçi ş tarihsel bir bakı ş açısıylade ğ erlendirilmekte, ülkedeki sosyo-ekonomik ve politik de ğ i ş ikliklerin bu geçi ş tekirolüne vurgu yapılmaktadır. Sonuçta kuramsal bir önerme olarak KSS'nin Türkiye'degeleneksel hayırseverlik anlayı ş ından farklıla ş arak özellikle dı ş sal e ş biçimlilikbaskılarıyla kurumsalla ş ğ ı savunulmaktadır. Çalı ş manın kurumsal bir bakı ş açısıkullanması ve aynı zamanda KSS gibi bir kavramı yerel ba ğ lam kapsamındade ğ erlendirmesi açısından alanda önemli bir bo ş lu ğ u doldurdu ğ u dü ş ünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Hayırseverlik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Türkiye,
3 4 3