Cevaplar

2015-06-14T15:33:12+03:00
ÜNİTE 15 FEN BİLİMLER İNDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ ÖLÇÜLMESİ, DEĞERLENDİİLMESİ VE SORU HAZIRLAMA 15.1 Giriş Bu ünitede, ortaö ğ retim öğrencilerinin izledikleri fen bilimleri müfredatı (fizik ve kimya) sonucunda başar ılar ının de ğ erlendirilmesi incelenecektir. Bu kapsamda, başar ının nasıl ölçülüp de ğ erlendirilebilece ğ i ve bu değerlendirmede kullanılacak sorular ın seviyeleri ve ölçmedeki uygunluklar ı özel örnekler verilerek incelenecektir. Öğretmen adaylar ı aldıklar ı genel ölçme değerlendirme derslerinde bir dereceye kadar deneyim kazanmaktadırlar. Ancak, bu ders genel verildiği için kimyaya özgü kaliteli sorularla yeterince incelenemediği bir gerçektir. Bundan dolayı öğretmen adayı alanında hangi tür sorularla hangi seviyelerde bir ölçme yapabileceği konusunda yeterince deneyim kazanamamaktadır. Hallbuki, de ğ erlendirme öğrenmekden ayr ı düşünülecek bir kavram değildir, onun ayr ılmaz ve en karmaşık parçalar ından biridir. Bu ünitede öğretmen adaylar ının daha iyi yetiştirilmeleri için bu alanda ihtiyaç duyacaklar ı temel bilgilere yer verilecektir. 15.1.1 Amaçlar Öğretmen adaylar ı: • De ğ erlendirme çe ş itlerini (çözümleyici, şekillendirici, tamamlayıcı) ve hangi alanlarda ö ğ renmenin ölçülüp de ğ erlendirilebileceğini kavrar. • Ölçme ve değerlendirme kavramlar ını ve aralar ındaki ilişkiyi anlar. • Ders hedeflerine (Bili ş sel, duyu ş sal ve devini ş sel hedefler) uygun soru geliştirme becerisi kazanır. • Bloom taxonomisine göre bilişsel alana yazılan sorular ı sınıflama becerileri geliştirir. • Ölçme sorular ını değerlendirip yorumlar. • Soru tiplerini ve nota dönüştürülme yollar ını kavrar.
0