Cevaplar

2014-04-01T10:32:06+03:00
EROZYONLA MÜCADELE İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER                                                                     Erozyonu meydana getiren faktörlere göre, alınacak tedbirler dedeğişmektedir. Bu tedbirleri; ü       Su erozyonuna karşı alınacak tedbirler,ü       Rüzgar erozyonuna karşı alınacak tedbirler,ü       Çığlara karşı alınacak tedbirler,ü       Kumullara karşı alınacak tedbirler,ü       Heyelanlara karşı alınacak tedbirlerŞeklinde sıralamak mümkündür.Su Erozyonuna Karşı Alınacak TedbirlerSel deresi havzasında alınacak erozyon kontrolu tedbirlerini idari, kültürel ve mekanik olmak üzere üç bölümde toplayabiliriz.a) İdari Önlemler : Doğal dengenin bozulmasına neden olan insan müdahalelerinin durdurulmasına yönelik tedbirlerdir. Bunlar; otlatmanın düzenlenmesi, arazi sınıflamasına göre arazi kullanımının temini, halkın katılımı sağlanarak sorunun çözümü, erozyon sahalarının korunması gibi tedbirlerdir. En önemlisi ise havzada yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesini içeren projelerin uygulamaya konmasıdır.b) Kültürel Önlemler : Bitki örtüsü tesis etmek veya mevcut bitki örtüsünü geliştirmek yoluyla erozyonu durdurmayı amaçlayan uygulamalardır. Bunlardan bazıları; ağaçlandırma, örtü geliştirme, otlandırma, mera ıslahı çalışmaları, sediment taşımayan dere yataklarının yöreye uygun bitki türleri ile ağaçlandırması.c) Mekanik Önlemler : Teraslama, çevirme hendeği gibi arazi hazırlığı niteliğindeki önlemler ile kuru duvar eşik, örme çit ve ıslah sekisi türündeki sınai tesislerdir. Mekanik önlemleri, yamaçlarda uygulanan önlemler (Teraslama, çevirme hendeği örme çit v.b.) ile oyuntu erozyonuna karşı alınan önlemler (Toprak sedde, kuru duvar eşik, miks eşik, tersib bendi, kıyı duvarları, anroşman v.b.) olarak iki bölümde inceleyebiliriz.Erozyonla savaş çalışmalarının etkili ve ekonomik olabilmesi için:- Tekniğin iyi bilinmesi
- Uygulanacak metodun doğru seçilmesi

- Her tesis gerekli olduğu yerde ve tekniğine uygun ve ekonomik bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu nedenle sahalar çok iyi etüt edilmeli ve incelenmelidir.
     Erozyon kontrolu sahalarında prodüktif orman tesisi amacıyla yapılacak saha varsa, bu saha da ekonomik prensipler içerisinde ağaçlandırma çalışması yapılabilir.Teraslama
       Teraslama, yamaçlar üzerine düşen yağmur sularının taşıma gücü kazanmadan önünün kesilerek, toprakta suyun tutulmasına yarayan bir sistem olup, kurak ve yarı kurak sahalarda yüzey erozyonu ile savaşta kullanılan en önemli metottur.
Ormancılık açısından % 60 eğimin üzerinde teraslama yapmak doğru değildir.Ancak, can ve mal emniyeti
2 3 2
En İyi Cevap!
2014-04-01T10:35:02+03:00
Tarlalar dikine sürülmemelidir ağaçlandırma yapılmalıdır
3 3 3