1) ( ) TBMM’yi Londra Konferansı’nda Bekir Sami Bey temsil etmiştir.
2)( ) Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı Musul’dur.
3) ( ) Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesinde Yunanlılar’a karşı savaşılmıştır.
4) ( ) Lozan Barış Antlaşmasına göre Boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakılmıştır.

5) • Düzenli ordunun, Yunanlılara karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması yurdu sevince boğdu. Halkın düzenli orduya güveni arttı.
• İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’nı kazanan
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetini Londra Konferansı’na davet etti.
Verilen bu bilgilerden I. İnönü Savaşı ile ilgili çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulusal ve uluslararası alanda etkili olmuştur.
B) Türkiye - Yunanistan sınırı belirlenmiştir.
C) TBMM’nin uluslararası alandaki saygınlığını artırmıştır.
D) Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası sona ermiştir.

6) Mustafa Kemal’in fikir hayatına okul çevresinin katkısı yadsınamaz. Manastır Askerî İdadisinde okurken burada vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’i ve eserlerinde Türklüğü öne çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’u tanıdı. Mustafa Kemal’in fikir hayatı, bu dönemde Türk kültürü ve tarihi ile ilgili okuduğu eserler sayesinde şekillendi. Özellikle tarih bilinci bu dönemde oluşmaya başladı. Bunda da tarih öğretmeni etkili oldu.
Parçada verilen bu durumun Mustafa Kemal’in fikir hayatına katkısı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Milliyetçilik B) Akılcılık
C) Barışçılık D) Devletçilik

7) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın;
“İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yönetimine bırakılacaktır.”
maddesi, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?
A) TBMM Hükûmetinin, Türk milletinin tek temsilcisi olduğuna
B) İstanbul Hükûmetinin TBMM Hükûmetine bağlandığına
C) İtilaf Devletlerinin TBMM’yi tanıdığına
D) TBMM Hükûmetinin kurtuluş mücadelesini kazandığına

8)
· I.İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yapılan Moskova Antlaşması ile Sovyetler Birliği TBMM Hükûmetini tanıdı.
· Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükûmetini resmen tanıdı.
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan bu gelişmelere dayanarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?
A) İtilaf Devletleri görüş birliği içindedir.
B) Askerî zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
C) Türk ordusu Sakarya Savaşı’nda Fransız ordusunu yenmiştir.
D) Yunanistan Anadolu’daki isteklerinden vazgeçmiştir.

9) Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ettiği sıralarda Ankara’da öğretmenler Kongresi toplanmış, M. Kemal’de bu kongreye katılmıştır.
Bu durum M. Kemal’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir.
A) Güvenlik B) Hukuk
C) Siyaset D) Eğitim

10) Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için hangi önlem alınmıştır.
A) Tarım vergisi arttırılmıştır.
B) Gümrük vergileri arttırılmıştır
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır
D) Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmıştır

11) Misakımillî belgesinde yer alan “Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır.” kararı ile aşağıdakilerden hangisinin kaldırılması amaçlanmıştır?
A) Kapitülasyonların B) Saltanatın
C) Aşar vergisinin D) Halifeliğin


12) Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin amaçları arasında gösterilemez?
A) Millî birliği sağlamak B) Düzenli bir ordu kurmak
C) Saltanatı devam ettirmek
D) Ülkeyi düşmandan kurtarmak

13) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Lozan Antlaşmasının imzalanması
C) İlk Anayasanın kabulü
D) Halifeliğin kaldırılması

14) Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir
çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi
yönü vurgulanmıştır?
A) Açık sözlülüğü B) Kendine güveni
C) İnkılapçılığı D) İleri görüşlülüğü

15) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında imzalanan antlaşmalardan biri değildir?
A) Moskova Antlaşması
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
C) Kars Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması

16) İzmir İktisat Kongresi’nde Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak için Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) adlı bir belge kabul edildi. Ayrıca ekonomik politika olarak Liberalizm kabul edildi.
Bu bilgilerden hareketle kongrede aşağıdaki kararlardan hangisinin alınması beklenemez?
A) El işçiliği ve küçük işletmecilikten hızla fabrikasyon üretime geçilmelidir
B) Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir
C) İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır
D) Devlet ekonomiyi tamamen elinde tutmalı , özel sektöre yer vermemelidir


17) Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Kuva-yı Milliye birliklerinin yerine düzenli bir ordunun kurulması ciddî olarak ele alındı.
Bununla hem ilerleyen düşmanın karşısına daha güçlü çıkılacak, hem de Kuva-yı Milliyenin yapısından kaynaklanan düzensizlikler önlenecekti. Yapılan düzenlemelerle, Kuva-yı Milliye birlikleri Millî Savunma Bakanlığına bağlandı.
Böylece Kuva-yı Milliye hareketi son buldu.
Bu bilgiler, aşağıda verilenlerden hangisine bir kanıt oluşturmaz?
A) Kuva-yı Milliye ruhunun sona erdiğine
B) Millî güçlerin birleştirilmek istendiğine
C) Millî mücadelenin tek elden yürütülmek istendiğine
D) Kuva-yı Milliye birliklerinin yetersiz görüldüğüne

18) Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye sınırları içinde yaşayan bütün Gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir hükmü yer almıştır.
Türkiye’nin antlaşmaya bu hükmü koydurmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
A) Ülkede birlik ve beraberliği sağlamak
B) Anadolu’yu tamamen Türkleştirmek
C) İç işlerine karışılmasını önlemek
D) Ulusal bağımsızlığını güçlendirmek


sorularının doru cevaplarını verirmisiniz lütfen

1

Cevaplar

2013-01-07T21:02:45+02:00

1-)d    2-)d    3-)y     5-)c   çok uzun geldi öbürleri pardon yapamdım bnden bu kadar

 

 

1 1 1