Cevaplar

2013-01-07T22:40:17+02:00

Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu                                                                   

Yunus Emre

 

Yukarıdaki iki dörtlükten hareketle iki şairin aşk anlayışını kıyaslayınız.

 

Ne varlığa sevinirim

Ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum

Bana seni gerek seni

                             Yunus Emre

S 3. Yukarıdaki dörtlüğün ölçü,uyak, redif, uyak örgüsünü,dizilişine göre uyak türünü söyleyiniz.

0
2013-01-07T22:47:02+02:00
Anonim halk şiiri nazım şekilleri nelerdir?                                                                                                                  (10 puan) Âşık Edebiyatı nazım şekillerinden olan “koşma” konusuna göre çeşitlenmektedir. Konusuna göre koşma türlerini yazınız ve açıklayınız.                                                                                                                                                                      (20 puan) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.      (10 puan) Taşlamaya Divan edebiyatında ………………….; Batı edebiyatında ise …………… karşılığıdır. Ağıt türünün İslamiyetten önceki nazım şekline ………………..; Divan edebiyatındaki nazım şekline ………………. denir. “Maniler sözlü halk edebiyatının bir koludur. Yaratıcısı adsız halk sanatçıları olan dörtlük biçimindeki şiir türüdür. Çoğunlukla 7 heceli ve 4 dizeli tek kıtadan oluşur. Birinci, ikinci ve dördüncü dizeler, birbiriyle uyaklı, üçüncü dize bağımsızdır. Manilerin karşılıklı atışma şeklinde olanları da vardır.” Yukarıdaki açıklamalara uygun “Gelin-Kaynana atışması” yazınız.                                                                (20 puan) “Türkü” nazım şeklinin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.                                                                                     (10 puan) Aşağıda yazılmış olan Nutuk ve Türkü’nün benzer ve farklılıklarını yazınız.                                                 (20 puan) en iyi olarak secermisin bide teşekkür edip oylarmısın bak çok uğraştım...ne olur.
0