Cevaplar

2013-01-08T11:54:02+02:00

 

Ş ekil 1.16: Ay' ı n evreleri Ay ı n Uzan ı m ı ve Evreleri  Yer-Ay ile Yer-Güne ş do ğ rultular  ı aras ı ndaki aç ı ya, Ay' ı n uzan ı m ı denir. Ay' ı n y ı ld ı zlara göre gündeortalama 13°, Güne ş 'e göre ise günde 12° lik görünen bir kayma hareketi olur. Böylece Ay' ı n uzan ı m ı  ve dolay ı s ı yla Ay' ı n Güne ş taraf  ı ndan ayd ı nlat ı lan yüzünün Yer'deki gözlemciye göre durumu ayboyunca sürekli de ğ i ş ir
0