Cevaplar

2013-01-08T12:24:19+02:00

SİYER 

 

SORULAR -2- 
1- İslamiyetten önce Arapların ve Arabistan'ın durumu nasıldı? 

1- İslamiyetten önce Araplar koyu bir cehalet içindeydiler. İnsan haklarına saygı yoktu. Güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Haklarının bir çoğundan mahrum olan kadın, sanki bir eşya gibi alınıp satilıyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Tek Allah inancı unutulmuş, insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. İçki, Kumar, Faiz ve her 
türlü ahlaksızlık toplumu sarmiş insaf ve merhamet duyguları silinmişti. 
SORULAR -3- 
1- Hz. Peygamber'in baba tarafından soyu? 
2- Hz. Peygamberin anne tarafından soyu? 

1- Hz. Peygamberin baba tarafından soyu Kureyş kabilesinin Haşimogulları sulalesindendir. 
2- Hz. Peygamberin anne tarafından soyu: Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları sülalesindendir. 
SORULAR -4- 
1- Hz. Peygamberin dedesinin adı nedir? 
2- Hz. Peygamberin babasının adı nedir? 
3- Hz. Peygamberin annesinin adı nedir? 
4- Hz. Peygamber nerede dünyaya geldi? 

1- Dedesinin adı Abdülmüttalip 
2- Babasının adı Abdullah 
3-Annesinin adı Vehb'in kızı Amine'dir. 
4- Mekke'de

SORULAR -5- 
1- Hz. Peygamber kaç yılında doğdu? 
2- Muhammed adını kendisine kim koydu? 
3- Hz. Peygamberin doğduğu gece meydana gelen olağanüstü olaylar nelerdir? 

1- Rebiülevvel ayının 12. gecesi miladi 571 tarihinde doğdu. 
2- Dedesi koydu. 
3- Granada Hükümdar sarayının ondört 
sütunu yıkıldı. Sova gölü kurudu. Binylıdan beri yanan mecusilerin tapındıkları ateş söndü. 
SORULAR -6- 
1- Mekke'de doğan çocuklar niçin süt anneye verilirdi? 
2- Peygamberimizin süt annesi kimdir? 
3- Peygamberimizin süt kızkardeşi kimdir? 

1-Mekkenin havası ağir ve sıcak olduğundan çocuklara iyi gelmezdi. 
2- Süt annesi Halime'dir. 
3- Süt kızkardeşinin adı Şeyma'dır. 
SORULAR -7- 
1- Peygamberimizin babası ne zaman 
nerede vefat etmiştir ? 
2- Peygamberimizin annesi nerede 
ne zaman vefat etmiştir? 

1- Peygamberimiz doğmadan iki ay önce babası Medine'de rahatsızlanarak vefat etmişti. 
2- Peygamberimiz altı yaşında iken annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret etmek için Medine'ye gitti. 
 Orada bir ay kaldılar. Mekke'ye dönerlerken Ebva denilen köyde aniden rahatsızlanarak vefat etti. 
SORULAR -8- 
1- Annesinin vefatında Peygamberimizi Medine'ye getirip dedesine teslim 
 eden kimdir? 
2- Peygmberimiz dedesinin himayesinde kaç yıl kalmistir? 
3- Dedesi vefat edince peygamberimizi himayesine alan kimdir? 

1- Hizmetçileri Ümmü Eymen. 
2- 2 yıl. Yani 8 yaşına kadar. 
3 Dedesinin vefatından sonra Resulullah'ı himayesine alan amcası Ebu Talip'tir. 
SORULAR -9- 
1- Peygamberimiz amcası ile birlikte ticaret amacıyla Şam'a giderken Busra kasabasında mola verdiklerinde bir papaz Ebu Talib'e peygamberimize çocuğu geri götürmesini söyler. Bu papazın adı nedir? 
2- Niçin peygamberimizin geri götürülmesini istedi? 

1- Bahira 
2- Çünkü Peygamberimizin son peygamber oldugunu anladı. Bu haberi 
 İncil'de okumuştu. Yahudilerin çocuğa bir zarar verebileceklerinden korktuğu için Mekke'ye geri götürülmesini istedi. 
SORULAR -10- 
1- Arap kabileleri birgün Kâbe'yi tamir ederken bir taşı yerine koymakta anlaşmazlığa düştüler. Neredeyse kavgaya tutuşacaklardı. 
   Sonunda doğruluğuna güvendikleri Peygmberimizi hakem yapmaya ve onun vereceği hükme razı olmaya karar verdier. Peygamberimiz bu taşı hırkasının üzerine koyarak, her kabileden bir kişiye hırkanın ucundan tutturarak taşı elleriyle yerine koydu ve bu anlaşmazlığı giderdi. Bu hangi taştı? 

t- Siyah taş anlamına gelen Hacerü'l 
Esved 'd i r . 
SORULAR -11- 
1-Peygamberimiz peygamberlikten öncede son derece doğru va güvenilir bir kişiliğe sahipti. Halk bu yüzden ona ne lakap vermişlerdi? 
2- Peygamberimiz Yemen'e kaç yaşında gitmiştir? 

1 - "Muhammedü'l-Emin" (Güvenilir Muhammed) 
2- Yemen'e 17 yaşlarında amcası Zübeyr ile gitmiştir. 
SORULAR -12- 
1- Hz. Peygamber Hz. Hatice ile kaç yaşlarında evlendi? 
2- Peygmberimiz'in kaç çocuğu dünyaya geldi? 
3-Peygmberimizin soyunu devam ettiren hangi çocuğudur? 

1- Peygamberimiz 25, Hatice 40 yaşında idi. 
2- Üçü erkek, dördü kız yedi çocuk: 
Kasım,  Zeynep, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Rukiye, İbrahim, Fatıma. 
3- Peygamberimizin soyunu devam ettiren 
Hz. Fatıma'dır. Peygamberimizin vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. 
SORULAR -13- 
1- İlk vahiy nerede gelmiştir? 
2- İlk vahiy ne zaman gelmiştir ve Peygamberimiz kaç yaşındaydı ? 
3- Vahiy karşısında peygamberimiz ne yapmıştır? 

1- Hıra mağarasında 
2- Miladi 610 tarihinde. Peygamberimiz kırk yaşındaydı. 
3- Korkarak evine dönüp olanları hanımı Hz. Hatice'ye anlattı. Hz.Hatice onu teselli etti, amcası Varaka'nın yanına götürduü. Varaka onun son peygamber olduğunu 
müjdeledi. 
SORULAR -14- 
1- İlk müslümanlar kimlerdir? 
2» Fetret devri ne demektir? 

1- Hz. Hatice, Hz. Ali, 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Zeyd. 
2- İlk vahiy geldikten sonra bir müddet 
 kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra müddessir Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. işte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme "Fetret  Devri" denir. 
SORULAR -15- 
1- Habeşistan'a yapılan birinci Hicret ne zaman oldu ? Kafile kaç kişiydi? 
2- Habeşistan'a yapılan ikinci hicrette kafile kaç kişiydi? Kafilenin başkanı kimdi ? 
3- Habeşistan kralı kimdi, müslümanlara nasıl davrandı ? 

1- Bi'setin (Peygamberliğin) 5. yılında. 
Onbir erkek, dört kadın vardı. 
2- Hicretin 6. yılında. Kafile 80 kişiydi. 
Başkan Cafer-i Tayyar'dı. 
3- Kral Necaşî idi. Müslümanlara çok 
iyi davrandı.

 

emeğe saygı en iyi cevap seçer misin ya lütfenn

2 5 2
2013-01-08T13:24:24+02:00

1.Abdullah
2.Abdülmuttalib
3.Haşim
4.Abdimenaf
5.Kusay
3.Kilab
7.Mürre
8.Ka'b
9.Lüey
10.Galib
11.Fihr
12Malik
13.Nadr
14Kinane
15.Kuzeyme
16.Müdrike
17.İlyas
18.Mudar
19.Nizar
20.Ma'd
21AdnanResul_i Ekrem Efendimiz'in bu nesep silsilesi cümhur ulemaca ittifakla kabul edildiği gibi,Adnan ile Adem arasındaki secere silsilesi de ehl_i kitap müverrihleri arasında meşhur ve tarih kitaplarında mezkurdur.Yukarıda zikrolunan isimler Peygamberimiz'in adından başlayıp babadan sonra devam eden cedd_i kiramıdır.

ADNAN'ın iki oğlu olmuştur. Onlar: MAAD ve Âk'tır. Bu şahsın dört oğlu vardır:

NİZAR, Kudâa, Kunus ve İyâd. Bu kimsenin de üç oğlu olmuştur. İsimleri:

MUDAR, Rabia ve Enmâr'dır. Mudar'ın iki oğlu vardır. Bunlar:

İLYAS ve Aylân'dır Bu zâtın üç oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri:

MÜDRİKE, Tabîha ve Kamaa'dır. Bu şahsın iki oğiu olmuştur. Ad-ları: ' * '.

HUZEYME ve Hüzeyl'dir. Bu zâtın da dört oğlu olmuştur: Onlar:

KİNANE, Esed, Esede ve Hûn'dur. Kinâne ismindeki dedesinin dört oğlu vardır:

NADR, Mâlik, Abdi Menâf ve Milkân. Nadr'ın iki oğlu olmuştur. İsimleri:

MÂLİK ve Yahlud'tur. Bu zâtın tek oğlu vardır. O da

FİHR'dir. Bu zâtın dört oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri:

GÂLİB, Muhârib, Hâris ve Esed'tir. Galib'in iki oğlu olmuştur. On-lar:

LÜEYY ve Teym'dir. Bu zâtın dört oğlu bulunmaktadır. Adları:

KA'B, Âmir, Sâme ve Avf'tır. Bu şahsın üç oğlu dünyaya gelmiştir. Onlar:

MÜRRE, Adiy, Husayn'dır. Mürre'nin üç oğlu bulunmaktadır. İsimleri:

KİLÂB, Teym ve Yakaza'dır. Bu zâtın iki oğlu vardır:

KUSAY, Zühre: Bu zâtın dört oğlu iki kızı vardır. İsimleri:

ABDİ MENÂF, Abdüddâr, Abdül-uzzâ, Abdi Kusay. Kızları: Tahmür, Berre'dir. Abdi Menâf'ın'dört oğlu dünyaya gelmiştir. Adları:

HÂŞİM, Abdüşşems, Muttalib ve Nevfel'dir. Hâşim'in dört oğlu ve beş tane kızı vardır. İsimleri:

ABDÜLMUTTALİB (ŞEYBE), Esed, Ebû Sayfî. Kızları: Şifâ, Hâlide, Zaife, Rukayye ve Hayye'dir.Peygamberimizin dedesi Abdül-Muttalib'in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:

ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma'dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle'dir. Hamza, Mukavvim, HacI adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle'dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ'dır.Ebû Leheb (Abdül-uzza). Bunun annesi Lübni'dir.

0