Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-08T17:32:07+02:00

ÖÇLERİN NEDENLERİ
- Kuraklık ve olumsuz iklim özellikleri
- Hayvan hastalıkları ve aşırı nüfus artışı
- Boylar arasındaki hakimiyet mücadeleleri

- Çin'in baskıları
- Bağımsızlık arzuları

Bu nedenle; Türk tarihini bir bütün olarak incele­mek zordur.

Orta Asya'dan göç eden Türkler çeşitli yollar izle­mişlerdir. Bunlar;

a)   Güney Rusya, Orta Avrupa, Balkanlar ve Hazar Denizi kuzeyine göç edenler;
-  Genellikle Hristiyanlığı benimsediler. (İtil-Volga Bulgarları hariç)
-   Benliklerini kaybettiler, Slavlaştıtar (İtil-Volga Bulgarları hariç)

b)  Hazar Denizi'nin güneyinden İran, Ön Asya, Mezopotamya ve Anadolu'ya göç edenler;
- Müslümanlığı benimsediler.
- Milli benliklerini kaybetmediler.
l - Türkler, atları ilk ehlileştiren millettir. Atlar saye­sinde "Atlı Göçebe Uygarlığı" denilen uygarlığı mey­dana getirmişlerdir.
-  Demiri de kullanarak, diğer toplumlara karşı üs­tünlük sağlamışlardır.
- Türk adı ilk defa; V. yüzyılda Pers kaynakla­rında (İran) 
-  VI. yüzyılda Bizans kaynaklarında (Türk-Hun) şeklinde
-  Batılı kaynaklarda ise "Türkiye" diye geçer. Tür­kiye Türklerin yaşadığı yer anlamında kullanılmıştır.
-  İskitler (Sakalar) tarihte bilinen ilk atlı kavimler­dendir. Yöneticileri Alper Tunga idi.
- Bugünkü Yakut Türkleri, İskitlerin torunlarıdır.

c) Orta Asya'dan güneye göç edenler;
- Afganistan ve Hindistan'a yerleştiler.
- İklim koşutları savaşçı özelliklerini kaybettirdi.

d) Doğu'ya doğru göç edenler;
- Çin'e yerleştiler.
-  Kalabalık Çin nüfusu içinde milli benliklerini yiti­rip, eriyip kayboldular.

Bu göçler sonunda, aşağıdaki sonuçlar ortaya çık­mıştır. Türkler;
- Gittikleri yerlere maden İşlemeciliğini tanıttılar.
- Hayvanları evcilleştirmeyi ve tarımı öğrettiler.
- Gittikleri yerlerde büyük devletler kurdular.

0
En İyi Cevap!
2013-01-08T17:33:30+02:00

Kuraklık ve olumsuz iklim özellikleri
- Hayvan hastalıkları ve aşırı nüfus artışı
- Boylar arasındaki hakimiyet mücadeleleri

- Çin'in baskıları
- Bağımsızlık arzuları

Nüfusun Artması ;

- Yaşanılan topraklarda nüfusun çoğalmasıyla, yaşadıkları yerlere sığmamaları.

İklimlerin Değişmesi ;

- Yaşanılan yerin kuraklık nedeniyle mahsül vermemesi.
- Otlaklık ve tarım alanlarının daralması.
- Salgın hastalıkların başlaması ile hayvanların yetersiz olması.

Siyasi Durumlar ;

- Türk boyları arasındaki üstünlük mücadelesi.
- Artık yeni yurt edinme isteği.
- Çin ve diğer ülkelerin baskısı.
- Türk boylarının birbirine bağlılığı ( Bir boy göç ettiğinde diğer boyların onu takip etmesi ) .

Bağımsızlık Duygusu ;

- Türk boylarının bağımsızlığı tehlikeye düştüğünde, o milletin egemenliği altında yaşamaktansa yeni yurtlar keşfedip oralarda yaşamayı tercih etmeleri.

1 5 1