Cevaplar

2012-10-04T21:54:00+03:00

Coğrafi Bilgi Sistemi

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak biraraya toplanmasıdır. Dünya genelinde GIS (Geographic Information System) olarak adlandırılan bu sistem, gelişmeye dayalı yerel yönetim stratejisinde kentlerin planlanması, planlananların uygulanması, kentli ve taşınmazların coğrafi olarak izlenmesi alanlarında etkin şekilde kullanılan bir araç haline gelerek, Kent Bilgi Sistemi (KBS) çatısı altında yerini almıştır.

Bir yerleşim yerinin coğrafi konumu, nüfusu, insanlarının sosyal yaşam koşulları, geçim kaynağı olan sanayi, turizm, tarım, ticaret vb. olanakların varlığı gibi faktörlere bağlı olarak yaşanması muhtemel sorunların tespiti, her yerel yönetimin yapacağı ilk işlerden birisidir. Belediyeler insanların sosyo-ekonomik yaşam durumlarını, taşınmazları ve yapılaşmayı en yakından takip eden ve CBS kullanımına en uygun nitelikte kurumlardır.

Etkin bir CBS çözümü, 'güçlü yazılımlar, sorunsuz ve hızlı yenilenebilir donanım, insan faktörü, yersel veri toplanması ve yöntem' bileşenlerinden oluşur.

CBS için harcanan zaman, emek ve maliyetin yaklaşık:

• % 80’ini veri toplama

• % 15’ini veri depolama, işleme ve analiz

• % 5’ini de bu verilerin sunulması oluşturmaktadır.

CBS, sorgulama amaçlı veritabanları ve istatistiksel analizi kullanarak bilginin klasifikasyonunu sağlar. Nesne ve olay anlatmada, sonuç tahmin etmede ve stratejik planlamada insan yararı adına bir adım öne çıkıp, diğer enformasyon sistemlerinin önüne geçmektedir.

Beyaz, zengin yazılım ve veri üretme çözümlerinin yanında, bu verileri analiz etmek, sorgulamak, sınıflandırmak ve yeni veri türleri oluşturmaya yönelik entegre CBS çözümlerini de sunmaktadır.

 

Ürünlerimiz

YBS Yazılımları

                ------------------------------------                Evrak Yönetimi               Muhasebe-Bütçe               Emlak ve Ç.T.V.               Tahakkuk-Tahsilat               Su Tahakkuk-Tahsilat               Memur Bordro               İşçi Bordro               Memur Özlük               İşçi Özlük               İmar İşleri               Fen İşleri               Meclis-Encümen Karar               Evlenme               Zabıta               Taşınır Yönetimi               Araç Takip               Sağlık İşleri               Veteriner İşleri                             

         

 

 

CBS'nin Yaygın Kullanıldığı Uygulama Alanları

CBS altında izlenen konumsal bilgileri (topoğrafik çizimler, haritalar, vektörel verilerle ifade edilen imar durumları, iletim hatları, altyapılar, kadastral bilgiler, zemin bilgileri, katmanlar vb.) şu şekilde sınıflandırabiliriz:
• Tapu ve kadastro bilgileri
• 1/5000 ölçekli nazım imar planı
• 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
• Numarataj haritası
• Halihazır imar haritası
• Çakıştırılmış kadastro haritası, imar planı, halihazır imar haritası ve numarataj haritası
• Kentin tüm altyapı haritaları (su, kanalizasyon, elektrik, telefon, ulaşım ve sinyalizasyon şebekesi)
• Yukarıdaki bileşenlerin işlendiği, ulusal standartta temel sayısal harita

Teknolojik gelişmelerle, farklı birçok uygulamayı içine alan CBS, yalnızca veritabanı, sayısal harita ve analizlerden oluşmaz. Yönetim merkezinde, doğru konumlandığında karar destek mekanizması olarak etkin ve sağlıklı şekilde kullanılabilir. İnternet olanaklarıyla birleşip zaman ve mekandan bağımsız bir kullanıma açılır.

CBS ve KBS, sorunlar karşısında iş ve hizmetlerin tıkanma noktasına geldiği mevcut yerleşim yerlerinde ya da yeni planlanan yerleşimlerde, yerel yöneticiler için bir çözüm yolu olarak en çok önerilen yöntemleridir. Belediye ve yerel yönetimlerde, çevre yönetimi, havza yönetimi, ulaşım planlama, uygun yer seçimi, çok kriterli karar verme, kazı-dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan planlaması, envanter çalışmaları, senaryo ve trend analizleri, ÇED projeleri, kirlilik modellemesi, üç boyutlu arazi modelleme, araç takibi, YBS ve SCADA entegrasyonu, deprem hasar analizleri, vergi takibi vb. birçok kullanım alanı bulunmaktadır.

1 5 1
2012-10-04T21:54:28+03:00

21. YÜZYILDA COĞRAFYA BİLİMİNİ CBS YÖNTEMLERİNDEN AYRI DÜŞÜNMEK COĞRAFYAYI HELLENİSTİK DÖNEME GÖNDERMEK OLUR:

CBS YÖNTEMİNİN COĞRAFYA BİLİMİNE OLAN KATKILARINI VURGULAYABİLMEK İÇİN COĞRAFYA BİLİMİNİN ÖN PLANA ÇIKAN ÖZELLİKLERİYLE CBS YÖNTEMLERİNİN TANIMLARINI İYİCE İRDELEMENİZ GEREKİR.
CBS İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK BİRÇOK ANALİZ YÖNTEMİ VARDIR VE BU ANALİZLER BAŞTA COĞRAFYA BİLİMİ OLMAK ÜZERE BİRÇOK ALANA CİDDİ KATKILARDA BULUNUR. 

ÖRNEKLER:
-AMACA UYGUN İNTERAKTİF HARİTALAR OLUŞTURULABİLİR VE BU HARİTALAR COĞRAFİ AÇIDAN YORUMLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK HARİTLAR OLACAKTIR,

-YIĞILGAN İSTATİKİ VERİLERİN TEK POTADA DÜŞÜNÜLMESİNİ ANALİZ EDİLMESİNİ GRAFİĞE DÖKÜLMESİNİ SAĞLAR,

-AYNI VERİLERDEN YOLA ÇIKARAK ÖNGÖRÜLERDE BULUNULMASINI SAĞLAR YANİ 1950-2000 YILLARI ARASINDAKİ NÜFUS ARTIŞ HIZINI DİĞER DEĞİŞKENLERİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK 2050 YILINA AİT TAHMİNLERDE BULUNABİLİRİZ,

-AFET YÖNETİM SİSTEMLERİNİN BELKEMİĞİNİ CBS YÖNTEMLERİ OLUŞTURUR,

-ŞEHİR PLANLAMALARI, ASKERİ STRATEJİLER, NÜFUS PLANLAMALARI, KLİMATOLOJİK ANALİZLER, JEOLOJİ VE JEOMORFOLOJİ ALANLARINA AİT ANALİZLER, ULAŞIM, ŞEHİRLEŞME GİBİ SAYAMIYACAĞIMIZ BİRÇOK ALANDA CBS 21. YÜZYILIN OLMAZSA OLMAZIDIR ...

0