Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-09T13:43:00+02:00

kutagdu  bilig:
2) İLK siyasetname. 
3) 11. Yüzyılda yazılmıştır. 
4) Yusuf Has Hacib yazmıştır Has. 
5) Mesnevitarzindayazılmıştır. 
6) Siyasetname türünün tür eseridir. 
7) Eserde kullanılan bazi Sözcükler günümüzde de kullanılıyor. 
8) Türk dilinin Hakaniye (Çağatay) lehçesi Ile yazılmıştır. 
9) Nazım'ın BİRİMİ beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır). 
10) İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki tür Yazılı eserdir. 
11) Allegorik ve didaktiktir. 
12) Mesnevî nazım şekliyle ve Şehname Vezin kalıbıyla yazılmıştır. 
13) 6600 beyittir. 
14) Ayrıca 173 tane de dörtlük vardir.

2 4 2
2013-01-09T13:44:41+02:00

b. Bu eserleri yapı, tema, dil ve söyleyiş özellikleri bakımından karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

b. Kutadgu Bilig beyit, Atebetü’l-Hakayık dörtlük, Divanü Lügati’t-Türk ise nesir şeklinde yazılmıştır. Her üç metinde devrine göre sade bir dille yazılmıştır. İlk iki metin ölçü ve uyaklı bir söyleyişe sahipken, üçüncü metin nesir halindedir.

 

2 3 2