Cevaplar

2012-10-05T10:07:53+03:00

1.       Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.       Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir. b.      Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır. c.       Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP’yi dış ortamdan hazır olarak alırlar d.      Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir. e.      Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir. 2.       Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? a.       Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir b.      Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır c.       Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler d.      Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar e.      Tek hücreli canlılar içerisinde besinlerini kendileri üretebilen tür yoktur 3.       Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır? a.       Hareket b.      Solunum c.       Üreme d.      Dolaşım e.      Boşaltım 4.       Beslenme tüm canlıların sahip olduğu özelliklerinden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenme faaliyetlerini gerçekleştirme nedenleri arasında sayılmaz? a.       Canlıların yapısına katılacak moleküllerin temin edilmesi. b.      Canlılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ATP enerjisinin üretimi için hammadde temini c.       Hücrede düzenleyici olarak görev alacak bazı maddelerin karşılanması d.      Farklı özelliklere sahip organizmaların oluşumu için gerekli yeni genlerin temin edilmesi e.      Canlıya özgü kopleks moleküllerin üretimi için gerekli olan monomerlerin karşılanması 5.       Gelişmiş yapılı çok hücreli hayvanlara ait 
1.hücre 2. Molekül 3. Organel 4. Doku 5. Organ yapıların organizasyon düzeylerine göre basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? a.       2-1-3-4-5 b.      1-3-2-5-4 c.       2-3-1-4-5 d.      2-3-5-1-4 e.      1-2-4-5-3 6.       Belirli bir yaşam alanında bulunan tüm canlı bireyler
1.dış ortamdan hazır organik besin alma
2. Çevresel uyarılara karşı tepki oluşturma
3. Metabolizma sonucu ortaya çıkan atıkların hücreden uzaklaştırılması
4. Eşeyli üreme ile neslin devamının sağlanması 
özelliklerinden hangisine sahiptirler? a.       Yalnız 3 b.      1 ve 3 c.       2 ve 3 d.      1,2 ve 4 e.      1,2,3,4, 7.       Canlılarda görülebilen 
1. Organik besin monomerlerinin oksijen ile yıkıma uğratılması
2.inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi
3.metabolizma atıklarının hücreden uzaklaştırılması
4.aktif olarak yer değiştirilmesi    gibi durumlardan hangileri bir hücreli canlıların tümünde görülür? a.       Yalnız 3 b.      1 ve 3 c.       2 ve 4 d.      3 ve 4 e.      1, 2 ve 4 8.       Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleştirilir? a.       O2 kullanma b.      Glikoz sentezleme c.       Eşeyli üreme d.      ATP sentezleme e.      Aktif olarak yer değiştirme 9.       Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilir? a.       Anabolizma b.      Katabolizma c.       Solunum d.      Fotosentez e.      Üreme 10.   Çok hücreli canlılarda görülebilen bir organizasyon aşağıdaki gibidir.
xàhücreàyàzàsistem àorganizma     verilen şemada x,y, z yerlerine hangileri gelmelidir?   X Y Z A Hücre doku organ B Organel hücre Doku C molekül doku Organ D hücre doku Organel E Molekül Organ doku 11.   Canlılarda boşaltım ürünlerinin atılmasında, kontraktil koful, hücre zarı, alev hücresi, böbrek gibi yapılar görev yapar. Farklı canlılarda farklı boşaltım yapılarının gelişmesinde canlının 
1. Yaşama alanı 
2. Gelişmişlik derecesi 
3. Kalıtsal yapı 
4. Üreme şekli,   özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? a.       Yalnız 1 b.      1 ve 3 c.       2 ve 4 d.      1, 2 ve 3 e.      2, 3 ve 4 12.   Canlılarda meydana gelen 
1.ışık enerjisini organik besin yapısına depo etme
2. Hücresel solunum tepkimeleri ile enerji elde etme
3. Çoğalarak neslin devamını sağlama
4. Metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırma,   gibi olaylardan hangileri ototrof ve heterotroflarda ortak olarak gerçekleşir? a.       Yalnız 2 b.      1 ve 3 c.       3 ve 4 d.      1,2 ve 4 e.      2, 3 ve 4 13.   Molekülàorganelàhücreàdokuàorganàorganizma,   verilen canlardan hangisi bu organizasyon düzeylerinin hepsini bulundurmaz? a.       Akağaç b.      Balık c.       Öglena d.      Şapkalı mantar e.      Sürüngen 14.   Bir hücreli canlılar çevresinden gelen uyarılara karşı tepki gösterirler. Buna göre,
1. Öğlenanın ışığa doğru hareket etmesi, 
2. Pürümasyumun soğuk sudan uzaklaşma hareketi
3. Amipin ortamdaki besine doğru yönelmesi , gibi hareket çeşitlerinden hangileri çevresel uyarılara bağlı olarak gerçekleşir? a.       Yalnız 2 b.      1 ve 2 c.       1 ve 3 d.      2 ve 3 e.      1, 2 ve 3 15.   Canlılarda görülen hareket biçimlerine ait aşağıdaki verilen yargılardan hangisi doğru değildir? a.       Bir hücreli canlılarda aktif hareket sil ve kamçı gibi yapılarla sağlanır b.      Tüm canlılar çevrelerindeki çeşitli uyaranlara tepki gösterir c.       Çok hücreli canlıların tümünde harekete yardımcı iç iskelet bulunur d.      Bitkiler durum ve yön değiştirme hareketi yaparlar. e.      Gelişmiş hayvanlarda hareket güçlü kaslar ile sağlanır  
1 2 1