Cevaplar

2013-01-10T14:57:06+02:00

zenginin parayı verip sınıf geçmesi fakir çocugunun sınıf tekrarı yapması adaletsizlik

0
2013-01-10T14:57:47+02:00

ÖRNEK OLAY:
197 Sayılı motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre; bu kanunun 5 ve 6’ıncı maddelerinde yer alan taşıtlar Motorlu taşıtlar vergisine tabidir. Buna göre otomobil,kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları I sayılı tarifeye göre, I sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları II sayılı tarifeye göre,özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler III sayılı tarifeye göre; uçak ve helikopterler (Türkkuşu ve Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) IV sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Anılan kanunun 10’uncu maddesine göre her takvim başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarı o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçememek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya yukarıdaki kurala göre belirlenmiş olan oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullanıldıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya yetkilidir
Bakanlar Kurulu 2001 yılı motorlu taşıtlar vergisi tarifelerini yeniden belirlerken her yıl olduğu gibi bu maddede belirtilen yetkisini kullanmıştır.7 Buna göre her dört tarifede yer alan motorlu taşıtlar vergisi miktarları % 75 oranında artırılmıştır. Ancak I sayılı tarifede buna ilaveten LPG yakıtı kullanan taşıtlarda ağırlık gruplarına göre değişerek; taşıtın ağırlığı arttıkça azalan katlarda, belirlenen rakamlara ayrıca ilave edilmek suretiyle motorlu taşıtlar vergisi belirlenmiştir. Ayrıca ilave edilen bu vergi miktarları LPG yakıtı kullanan taksi otomobilleri ve dolmuş otomobilleri için % 50 nispetinde indirimli olarak dikkate alınacaktır. Örnek vermek gerekirse 950 kg’dan ve 1600 cc’den küçük motor hacmine sahip normal yakıt kullanan 1-3 yaş arasındaki taşıtın ödeyeceği vergi 63.920.000 TL iken, bu tutar LPG kullanan taşıtlarda 319.600.000 TL, LPG’li taksi otomobilleri ve dolmuş otomobilleri için 191.760.000 TL’dır. İlk dilimdeki uçak veya helikoptere uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 398.650.000 TL’dır.
Danıştay 7’inci Dairesi8 LPG araçlardan farklı motorlu taşıtlar vergisi alınması öngören uygulamanın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
Danıştay vergide adalet ilkesine aykırı bularak almış olduğu bu kararı, idarenin konu hakkında vermiş olduğu savunma dilekçelerindeki gerekçelerden hareket ederek vermiştir. İdareye göre dava konusu düzenlemenin sebebi, önemli ölçüde mutfaklarda kullanılan LPG gazı üzerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi oranının diğer yakıt türlerine nazaran düşüklüğü ve 2000 yılında uygulanan sübvansiyon sebebiyle oluşan vergi kaybının telafisidir. Ayrıca Başbakanlığın savunma dilekçesinde “ farklı yakıt türleri arasında LPG lehine oluşan fiyat avantajının vergilemede adalet ilkesinden hareketle giderilmesinin yanı
6 Güneş, a.g.e.,s.111-112. 7 8.12.2000 tarih ve 24254 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2000/1699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 8 Danıştay 7’inci Dairesi’nin 19.2.2001 tarih ve 2001/1 sayılı kararının için bakınız, Yaklaşım Nisan 2001,s.261-263.
sıra bu yakıt türünün kullanıldığı araçların kullanım amaçları da göz önünde bulundurularak bu düzenleme yapılmıştır” denilmektedir.Yani dava konusu düzenlemenin amacı, sosyal devlet ilkesinin gereği mutfak maliyetini artırmamak amacıyla LPG üzerinden alınan akayakıt tüketim vergisi oranın düşük tutulmasından kaynaklanan vergi kaybının giderilmesidir.
Danıştay yürütmenin durdurulması kararını ise özetle şu gerekçelere dayanarak vermiştir: LPG’nin mutfak,sanayi ve taşıtlar olmak üzere, üç farklı kullanım alanı vardır. Böyle bir durumda, vergi kaybının önlenmesinin doğal yolu, akaryakıt tüketim vergisinin oranının LPG’nin kullanım alanlarına göre farklılaştırılması ve bunun uygulamaya konulmasını kolaylaştıracak önlemlerin alınması;sosyal politika gereği akaryakıt tüketim vergisi oranının mutfakta kullanılan gaz için düşük tutulmasının Hazineye getireceği yükün de, tüm vergi yükümlülerine mali güçlerine göre, dağıtılmasıdır. Bunun yapılması yerine, oranının tüm kullanım alanlarında düşük tutulmasından kaynaklanan akaryakıt tüketim vergisi kaybının Hazineye getirdiği yükün, LPG kullanıcılarından motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin; bunlardan da yalnızca I sayılı tarifede yer alan araçlardan , aracın ağırlığı ve kullanım amaçları itibariyle daha az LPG kullanandan daha fazla alınmak suretiyle bırakılmasında eşitlik ilkesine uyarlık yoktur. Bu şekilde yaratılan ve 950 kg.’dan daha az net ağırlıklı bir otomobil sahibinin uçak ve helikopter sahibi kadar motorlu taşıtlar vergisi ödemesi sonucunu doğuran eşitsizliğin, vergilemede adalet ilkesiyle ve davalı idarenin savunma dilekçelerinde ileri sürülen,ekonomik istikrar programı, vergi politikasıyla ülke kaynaklarının verimli kullanımın sağlanması, kamu zararı gibi nedenlerle açıklanabilecek bir yönü de bulunmamaktadır.

0