Cevaplar

2013-01-10T19:21:16+02:00

Çağdaş uygarlık bir bütündür, uzun bir sürecin ve zengin bir birikimin ürünüdür. İnsanlığın başlangıcından beri akıp gelen bu görkemli ırmak, yalnızca bir toplumun, bir kültürün ya da bir dinin eseri değil, bütün insanlığın ortak katkılarının mahsulüdür. Her din, toplum ve kültür kendi imkanları ölçüsünde bu sürece ve bu bütünün oluşmasına az veya çok katkıda bulunmuştur.

Mezopotamya’dan kalkan uygarlık kervanı, Mısır, Akdeniz çevresi, İran ve Hindistan üzerinden dönüp Anadolu’ya gelmiş, oradan da Yunan adalarına geçmiştir. Büyük İskender’in Hindistan seferi ile yeni bir sentez oluşturan Doğu ve Batı düşünceleri Helenistik dönem boyunca egemenliğini sürdürmüştür. Daha sonra Yahudi ve Hıristiyan geleneğinin de katılımıyla zenginleşerek İslam dünyasına intikal etmiştir.

Tek tanrıcı iki büyük dinin (Yahudilik ve Hıristiyanlık) dayandığı temel ilkeleri sürdürmeyi amaçlayan İslam dini, geleneksel “Hikmet” prensibinden hareketle mensubu bulunan Müslümanları, insanlığın bütün evrensel mirasına sahip çıkmaya teşvik etmiştir.

Bu temel espriyle yola çıkan Müslümanlar, Sekizinci yüz yıldan itibaren eski Mısır, Mezopotamya, Hint, İran, Orta Asya ve Grek dünyasının bilim ve düşünce mahsullerini İslam dünyasının ortak bilim ve kültür dili olan Arapça’ya aktarmışlardır. Böylece oluşan özgün İslam bilim ve düşüncesine dayalı yeni uygarlık anlayışı, uzun asırlar sürüp giden evrensel uygarlık kervanının öncü gücü olmuştur.

RÖNESANS VE AYDINLANMA

Bu uygarlığın özgün ürünleri, On ikinci yüz yıldan itibaren Arapça’dan Latince’ye ve İbranice’ye çevirilerek Batı Avrupa’ya aktarılmıştır. Böylece yeni bir dinamizm kazanan Latin dünyası, başlattığı hızlı gelişimini sürdürerek yeniden doğuşunu (Rönesans) ve yeniden şekillenişini (Reform) tamamlamıştır.

Bu sayede Batı dünyası, yavaş adımlarla ilerlemekte olan uygarlık kervanını hızlandırarak ona yepyeni bir ruh getirmiş ve yeni yönelimler kazandırmıştır. Bu yönelimler, On yedinci yüz yılda Modern düşüncenin doğmasını sağlamış, Modern düşünce Aydınlanmayı, Aydınlanma da On dokuz ve Yirminci yüz yıldaki, entelektüel, bilimsel, teknik ve kültürel oluşumları şekillendirmiştir.

İSLAM VE BATI MEDENİYETLERİ

Tarihsel perspektiften bakılınca, İslâm medeniyeti ile Batı medeniyetinin, kökleri aynı ortak ataya dayanan iki ailenin farklı kolları olduğu görülecektir. Çünkü her iki uygarlık da peygamberlik temelli Tek Tanrıcı geleneği sürdürmekte ve ortak ata sayılan Hz. İbrâhîm’in mirasını paylaşmaktadır.

Diğer taraftan medeniyet, insanın ortaya koyduğu her türlü yapıp-etmeleri, bilim, teknik, sanat, estetik güzellikleri sinesinde barındırır. İnsanın kendisine ve başkasına bakış tarzının ve ilişki şeklinin, değerler ve idealler topluluğunun bütünü ve insanlığın asırlar içerisinde oluşan deneyimlerinin hülâsası, her alandaki kazanımlarının ve başarılarının özüdür.

Uygarlığın gelişimini, indirgemeci, monolitik ve Avrupa merkezli bir yaklaşımla tek bir bölgeye, tek bir kültüre, tek bir dine, tek bir ırka, tek bir millete ve tek bir topluma mal etmek gerçekçi olmaz.

ÇAĞDAŞ UYGARLIK

Çağdaş uygarlığın ve onun dayandığı temel değerlerin oluşumunda, dünyanın diğer topluluklarının, kültürlerinin, dinlerinin ve bölgelerinin yanı sıra, hatta bazılarından çok daha fazla, Ortadoğu’nun, Müslümanların ve Türklerin büyük katkıları olmuştur.

Müslümanlar, Arap çöllerinden kalkarak Asya, Afrika ve Avrupa içlerine doğru ilerlemişler, daha önce buralarda kurulu bulunan uygarlık birikimlerini de özümseyerek Irak, İran, Orta Asya, Hint Alt Kıtası, Anadolu, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika ve İspanya’da kendilerine özgü bir uygarlık geliştirmişlerdir.Keza Orta Asya steplerinden kalkan Türk boyları, Doğu ve Batı yönlerinde ilerleyerek Çin ve İran kültürlerini içselleştirmiş ve kendilerine özgü bir kültür ve uygarlık kurmuşlardı.

İslam dinini kabul ettikten sonra da İran, Irak üzerinden Anadolu topraklarına gelmişler, buradan Suriye, Mısır ve Balkanlar üzerinden Avrupa’ya doğru ilerlemişler ve Akdeniz’in iki yakasına egemen olmuşlardı. Özellikle uygulamaya koydukları çoğulcu yaklaşımla uzun asırlar boyunca yirminin üzerinde din, dil ve ırka mensup insanın barış, sevgi, huzur ve dostluk içinde birlikte ve bir arada yaşamalarını sağlamanın yollarını bulmuşlardı.

Türklerin, eski medeniyetlerin merkezi olan bölgelere yerleşmeleriyle birlikte oluşmaya başlayan yeni bir uygarlık konsepti, Ön Asya, Küçük Asya, Akdeniz ve Balkanlar’da adeta bir sevgi, barış ve hoşgörü çemberi oluşturmuştur. Daha sonra Viyana önlerine kadar ilerleyen Osman oğulları, bu anlayışı, uzun soluklu bir pakt haline (Pacta Ottomana) dönüştürmeyi başarmışlardır.azırlanmıştır.

0
2013-01-10T22:05:20+02:00

Çağdaş uygarlık bir bütündür, uzun bir sürecin ve zengin bir birikimin ürünüdür. İnsanlığın başlangıcından beri akıp gelen bu görkemli ırmak, yalnızca bir toplumun, bir kültürün ya da bir dinin eseri değil, bütün insanlığın ortak katkılarının mahsulüdür. Her din, toplum ve kültür kendi imkanları ölçüsünde bu sürece ve bu bütünün oluşmasına az veya çok katkıda bulunmuştur.

Mezopotamya’dan kalkan uygarlık kervanı, Mısır, Akdeniz çevresi, İran ve Hindistan üzerinden dönüp Anadolu’ya gelmiş, oradan da Yunan adalarına geçmiştir. Büyük İskender’in Hindistan seferi ile yeni bir sentez oluşturan Doğu ve Batı düşünceleri Helenistik dönem boyunca egemenliğini sürdürmüştür. Daha sonra Yahudi ve Hıristiyan geleneğinin de katılımıyla zenginleşerek İslam dünyasına intikal etmiştir.

Tek tanrıcı iki büyük dinin (Yahudilik ve Hıristiyanlık) dayandığı temel ilkeleri sürdürmeyi amaçlayan İslam dini, geleneksel “Hikmet” prensibinden hareketle mensubu bulunan Müslümanları, insanlığın bütün evrensel mirasına sahip çıkmaya teşvik etmiştir.

Bu temel espriyle yola çıkan Müslümanlar, Sekizinci yüz yıldan itibaren eski Mısır, Mezopotamya, Hint, İran, Orta Asya ve Grek dünyasının bilim ve düşünce mahsullerini İslam dünyasının ortak bilim ve kültür dili olan Arapça’ya aktarmışlardır. Böylece oluşan özgün İslam bilim ve düşüncesine dayalı yeni uygarlık anlayışı, uzun asırlar sürüp giden evrensel uygarlık kervanının öncü gücü olmuştur.

RÖNESANS VE AYDINLANMA

Bu uygarlığın özgün ürünleri, On ikinci yüz yıldan itibaren Arapça’dan Latince’ye ve İbranice’ye çevirilerek Batı Avrupa’ya aktarılmıştır. Böylece yeni bir dinamizm kazanan Latin dünyası, başlattığı hızlı gelişimini sürdürerek yeniden doğuşunu (Rönesans) ve yeniden şekillenişini (Reform) tamamlamıştır.

Bu sayede Batı dünyası, yavaş adımlarla ilerlemekte olan uygarlık kervanını hızlandırarak ona yepyeni bir ruh getirmiş ve yeni yönelimler kazandırmıştır. Bu yönelimler, On yedinci yüz yılda Modern düşüncenin doğmasını sağlamış, Modern düşünce Aydınlanmayı, Aydınlanma da On dokuz ve Yirminci yüz yıldaki, entelektüel, bilimsel, teknik ve kültürel oluşumları şekillendirmiştir.

İSLAM VE BATI MEDENİYETLERİ

Tarihsel perspektiften bakılınca, İslâm medeniyeti ile Batı medeniyetinin, kökleri aynı ortak ataya dayanan iki ailenin farklı kolları olduğu görülecektir. Çünkü her iki uygarlık da peygamberlik temelli Tek Tanrıcı geleneği sürdürmekte ve ortak ata sayılan Hz. İbrâhîm’in mirasını paylaşmaktadır.

Diğer taraftan medeniyet, insanın ortaya koyduğu her türlü yapıp-etmeleri, bilim, teknik, sanat, estetik güzellikleri sinesinde barındırır. İnsanın kendisine ve başkasına bakış tarzının ve ilişki şeklinin, değerler ve idealler topluluğunun bütünü ve insanlığın asırlar içerisinde oluşan deneyimlerinin hülâsası, her alandaki kazanımlarının ve başarılarının özüdür.

Uygarlığın gelişimini, indirgemeci, monolitik ve Avrupa merkezli bir yaklaşımla tek bir bölgeye, tek bir kültüre, tek bir dine, tek bir ırka, tek bir millete ve tek bir topluma mal etmek gerçekçi olmaz.

0