Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-10T19:27:47+02:00

AHİRETE IMAN 

Imanımızın beşinci şartı da öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.
Allah önce insanları yoktan varetmiş, sonra onlara hayat verip yaşatmış ve bir gün de öldürmüştür. Bütün canlılar öleceklerdir. Fakat iş ölümle bitmeyecek, bir ikinci ve ebedi hayat, ahiret hayatı başlayacaktır. Buna "vel ba'su badel mevt" yani öldükten sonra dirilmek denir. Ahiret hayatında herkes önce hesaba şekilecek, dünyada iken iyi ve hayırlı işler yapıp tertemiz yaşayanlar Cennete, kötü ve çirkin işler yapıp Allah'ı inkar edenler Cehenneme gireceklerdir. Öldükten sonra dirilmeye inanmayan insan müslaman değildir.
Biz ahirete bütün gönlümüzle iman ediyor ve öbür dünya için çalışıyoruz. Bu dünya gelip geçici ama ahiret hayatı ebedidir.


AHİRETE İMANIN FAYDALARI 

Ahirete imanın sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Öldükten sonra dirileceğine ve yaptıklarından hesaba çekileceğine inanan bir insanın kötülük yapması, başkalarının hakkına ve hukukuna tecavüz etmesi mümkün değildir. Bu iman bizi ebedi hayat olan ahirete hazırlar. Allah'dan korkuyu, cehennem azabını ve cennetin nimetlerini hatırlatır.
Ahirete imanla, dünyada çektiğimiz ve çekeceğimiz her türlü sıkıntıya karşı kendimizi kuvvetli hisseder, uğradığımız haksızlıklar sebebiyle sonu gelmez üzüntülere düşmez ve ahirette hakkımızı mutlaka alacağımıza inanırız. Ahirete inanmayan bir kimse ise böyle bir teselli bulamayacağı için dünyasını da harab eder. 

KABİR HAYATI

İnsanların öldükten sonra, tekrar diriltilecekleri güne kadar yaşadıkları hayata kabir hayatı adı verilir. Bu hayatın hak ve gerçek olduğuna, bu süre içinde karşılaşacağımız bütün durumlara inanır ve iman ederiz. Kabir azabının varlığını tasdik ederiz. Orada Münker ve Nekir isimli sorgu meleklerinin bizi hesaba çekeceğine inanırız. Bu melekler bize "Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne, kıblen neresi?" gibi çeşitli sorular sorarlar. Bu soruları doğru cevaplandıranlar için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelecek, cevaplandıramayanlar için de cehennem çukurları haline dönüşecektir.
Sevgili Peygamberimiz kabir hayatı ile ilgili bilgiler vermiş, bir defasında idrardan sakınmamanın kabir azabına sebep olacağı açıklanmıştır. Öldüğünde, herhangi bir sebeple mezara gömülmeyenler için de kabir hayatı ve meleklerin soruları vardır. Bu sorular buluğ çağına erişmemiş çocuklara ve delilere ve bütün İslami meseleleri ümmetlerine öğretmiş olan Peygamberlere sorulmayacaktır.
Kabir hayatında karşılaşacağımız olayların nasıl meydana gelecegini şüphesizki en iyi Allah bilir. Biz sadece Resulullah'ın bildirdikleri kadarını bilir ve kabir hayatının hak olduğunu kabul ederiz.
"Ölü, idrak edemez. Dolayısıyla azap mümkün değildir" sözü çok yanlış, hatta küfürdür. Zira, cansız kabul edilen maddelere, bu azabı hissederek bir canlılık vermesi Allah'ın kudreti yanında, hiç mesabesinde bir iştir. 

KIYAMET
Dünya hayatının sona ermesi demek olan kıyamet İsrafil aleyhisselamın Suruna üfürmesiyle başlayacak, o zaman bütün canlılar öldürülecek ve ahiret hayatı dediğimiz ebedi hayat başlayacaktır. Ahirete iman, İslam itikadının esaslarındandır.
Kıyametin büyük ve küçük alametleri vardır. Bunlar hakkında bize bildirilen bütün bilgilere tereddütsüz iman ederiz. Onların her biri vakti gelince ortaya çıkarılacaktır.
Kıyametin küçük alametleri çoktur. Saygısızlığın yaygımlaşması, hak ve hukukun kaybedilmesi, günahların çoğalması, ailevi münasebetlerin yıkılması gibi bir çok şey kıyametin alametlerinden sayılır. 

KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ
1- Bir Dumanın çıkması (Kıyamet kopmadan kısa bir süre önce bütün dünyayı bir duman kaplayacak, bu sebeple müminler nezleye tutulmuş gibi, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır.) 

2- Dab'betül Arz‘ ın çıkması (Dab'betül Arz; yerden çıkıp, insanlarla konuşan, onlara Allah'ın ayetlerine inanmadığını söyleyen bir hayvandır. (Bunun çıkışı kıyametin büyük alametlerindendir.) 

3- Deccal ın çıkması (Deccal adında bir şahis çıkıp Tanrılık davasında bulunacaktır. Peygamberimiz: "Adem (A.S.)'m yaratıldığı zamandan itibaren, kıyamete kadar Deccal'ın şerrinden daha büyük bir fitne olmamıştır." buyurmuştur.) (Müslim) 

4- Ye'cüc ile Me'cücün çıkması (Ye'cüc ve Mecüc isimli iki kabile türeyip insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacaktır.)

1 1 1
2013-01-10T19:27:53+02:00

Kur'ân da ahiret günü farklı isimler ile zikredilmiştir. Mü'min ler Allah'a kavuşacakları için Kavuşma günü(Mü'min:40/15), insanlar ve bütün mahlûkat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma günü(Teğabün:64/9), dünya hayatlarında Allah'a iman etmeyenler ve bâki hayat'a aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma günü(Teğabün:64/9), herkesin kabrinden çıkıp dirilecekleri için Çıkış günü(Kâf:50/34) ve dünyaya geri dönmek isteyenler için Hasret günü(Meryem:19/40)denmiştir.

Ahiret son ve sonsuz hayat demektir. İslam dinine göre Ahiret, 7 hayatın yedinci ve sonuncusudur.Yedi hayat şunlardan ibarettir: Ruhlar alemi, Birinci berzah alemi, Ana karnı, Dünya hayatı, İkinci 


berzah alemi (Kabir alemi), Mahşer alemi, Ahiret alemi

Ahiret hayatı 


kıyamet ile başlar. Yer ve göğün şekli değişir ve 
mahşer alemi kurulur. Mahşerde herkes hesap verip cennet ve cehenneme gidince sonsuz ahiret alemi başlar. Cehennemdekilerin bir kısmı günahları miktarı ceza çekip cennete giderler. Kafirler ise cehennemde ebediyyen kalırlar. Cehennem azap ve elem yurdu iken cennet nimet , mutluluk ve rahatlık yurdudur. 

ilkel insanlar, çoklukla ahreti yer yüzünden bir nehirle ayrılmış ve kapısında bir köpeğin beklediği bir yer olarak düşünmüşlerdir. Yine aynı insanlar, kötü insanların, yer altında, iyi insanların ruhlarının da gökyüzünde yaşadığını kabul etmişlerdir. Büyük dinlerde de, din kurallarından dışarı çıkmamış olanların, şehit düşenlerin, hiç günah işlememiş olanların, gökyüzünde düşünülen ahrette yaşamalarına devam etikleri inancı yer almaktadır.


1 4 1