Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-10T19:32:28+02:00

Sizce doğadaki varlıklar konuşabilselerdi insanlara neler söylerlerdi? / performans görevi
Ekleyen: DersTurkce.COM | Okunma Sayısı: 1229  

6.SINIF PERFORMANS GÖREVİ DOĞANIN DİLİ OLSA

 

Tema AdI: DoĞa ve Evren

Tema Konusu: DoĞanın Dili

Süre: 5 Hafta

Sınıf: 6

 

 

Sevgili ÖĞrenciler,

Her geçen gün doğanın biraz daha kirlendiğine, yok olduğuna tanık oluyoruz. Ne yazık ki bu yokoluflta insanlar›n hesaps›z ve kontrolsüz davranışlarının payı çok büyük. Belki de doğadaki varl›klar konuşabilselerdi bize bu tahribatı durdurmam›z› söyleyeceklerdi. Sizce doğadaki varlıklar konuşabilselerdi insanlara neler söylerlerdi? Siz onların yerine konuşunuz ve onlar›n mesajlar›n› insanlara iletiniz.

 

Süreç Basamaklar›

1. Doğada bulunup da yok olmasına en çok üzüleceğinizi ya da olmamasından en çok zarar göreceğinizi düşündüğünüz bir varlık seçiniz.

2. Kendinizi bu varlığın yerine koyarak insanlar›n ona karfl› davranışllar›n›n onu nas›l etkileyebilece¤ini düflününüz.

3. Seçti¤iniz varl›¤›n yok olmas› durumunda hayat›n›zdan nelerin yok olaca¤›n› belirleyiniz.

4. Seçti¤iniz varl›¤›n ağz›ndan düflüncelerinizi yaz›n›z ve bir konuflma metni haz›rlay›n›z.

5. Seçtiğiniz varlığı çağrıştıran k›yafet, renk, ses gibi materyaller haz›rlay›n›z.

6. Çal›flman›z› . . . / . . . / 200 . tarihinde bitiriniz ve s›n›f›n›zda sunumunu yap›n›z

 

 

performans görevine biraz fikir vermek için....

 

ÇAY BALIĞI

 

Siz insanlar kirli sularınızı çaylşara dökerek bizim yaşam alanımızı yok ettiniz ve bizi öldürdünüz. hem bu sizin içinde kötü olmasına rağmen. nasıl mı? pikniğe geldiğinizde kokudan duramadınız. hemen orayı terk ettiniz. çocuklarınızın geleceğini düşünmediniz ve dahası...

 

DAĞ GEYİĞİ

 

siz beni vurarak neslimi tehlikeye düşürdünüz. neden beni vurdunuz ki? sadece aç gözlülüğünüz, doyumsuzluğunuz için. 

ORMAN HAYVANLARı

,bizim yaşam alanımız ormanlar. siz insanlar ormanları kese kese bizim yaşam alnımızı yok ettiniz. sizin aç gözlülüğünüz rahata düşkünlüğünüz ve dahası... bu duygulaınıza en gel olamadınız ve bizim yaşam alanlarımızı kestiniz yok ettiniz .....

2 4 2