Cevaplar

2013-01-11T11:13:31+02:00

11.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları ve Cevapları
1-Orta Asya Türkleri “Devlet”i hangi terimlerle ifade etmişlerdir?
C- “İl” veya “El” demişlerdir.
2- İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın birimlerini küçükten büyüğe doğru yazınız.
C-Oğuş(aile), Urug(sülale), Boy(sülaleler birliği), Budun(millet), il(devlet).
3-Türkler hükümdarlarına hangi ünvanları vermişlerdir?
C-Türkler hükümdarlarına Şanyü, Tanhu, Hakan, Han, Kağan(Kaan), Yabgu, İlteber, İdi-kut, Erkin gibi ünvanlar vermişledir.
4- Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir?

C- a- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkıyordu. (En sık rastlanan durum)
b- Hükümdarın rakipsiz aday olması (Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.)
c- Seçim Usulü (Kengeş, toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.)
d- Ekber ve Erşed (En yaşlı ve En Olgun) olanın başa geçmesi.

5-Türklerin kısa sürede devlet kurabilmelerini sağlayan en önemli etkenler nelerdir?
C-Teşkilatçı ve özgürlüklerine düşkün bir millet olmaları
6-Türk devletlerinde hükümdarın yetkilerini ve sıfatlarını temsil eden semboller nelerdir?
C-Otağ (hakan çadırı), tuğ (sancak,bayrak),taht, davul ve sorguç(serpuş)tur.
7-İlk Türk Devletlerindeki meclisin adını ve görevini kısaca yazınız.
C- Kurultay. Bu meclis savaş ve barış gibi önemli konularda karar verirdi.
8-Türklerde ilk düzenli orduyu kuran kimdir? Kurduğu ordu sistemini kısaca açıklayınız.
C-Mete Han. On’lu sistemi kurmuştur. Orduyu onlu,yüzlü,binli,on binli gruplara ayırmıştı.
9-Türklerin inandığı dinleri yazınız.
C- Hristiyanlık , Musevilik , Müslümanlık, Gök Tanrı İnancı, Maniheizm, Budizm.
10-Eski Türklerde hukuk sistemini kısaca açıklayınız.
C-Eski Türklerdeki hukuk kurallarına TÖRE denirdi. Yazılı değildi. Töreler çok bağlayıcıydı. Kesindi. Uygurlar hukuk kurallarını yazılı hale getirdiler.
11-Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.
C-Göktürk, Uygur, Kiril, Arap ve Latin alfabeleri.
12-Orhun Kitabelerinin Türk tarihi ve edebiyatı açısından önemini yazınız.
C-Türklere ait ilk yazılı metinlerdir.
13-Türkler Araplarla ilk kez hangi halife döneminde tanışmışlardır?
C-Hz. Ömer döneminde.
14-Tarihte kurulan ilk Türk-İslam Devleti hangisidir?
C-Karahanlılar.
15-İslamiyet kabul edildikten sonraki Türk Devletlerinde Hükümdarlık sembollerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?
C-Sancak, Tuğ gibi eski sembollere Hutbe okutmak, sikke kestirmek, nevbet (bendo) gibi yeni semboller eklenmiştir.
16-Türk-islam devletlerinin çok geniş topraklara yayılmış olmasının nedeni nedir?
C-Cihan anlayışına cihat anlayışının da eklenmiş olması.
17-Türk-İslam devletlerinde görevli vezirleri ve görevlerini kısaca yazınız.
C-1-Divan-ı istifa veziri: Maliye işleri
2-Divan-ı tuğra veziri: İç-dış yazışma
3-Divan-ı işraf: Genel teftiş
4-Divan-ı arzül ceyş: Askerlik işleri
18-Ülkedeki yönetim birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
C-Köy-Kaza-Vilayet-Eyalet-Ülke
19-Osmanlı Devleti’nde I.Meşrutiyet’in ilanına kadar hüküm süren devlet yönetimini kısaca açıklayınız.
C-Osmanlı Devleti Meşrutiyete kadar mutlak monarşi ile yönetildi. I.selim döneminden itibaren halifeliğin Osmanlı padişahına geçmesi ile birlikte teokratik devlet yönetimi güç kazandı.
20-Eski Türk devletlerinde görülen “Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır” anlayışı Osmanlı Devleti’nde ne şekilde sürdürülmüştür?
C-I.Murat döneminden itibaren “Ülke hükümdarın malıdır” anlayışı benimsenmiştir.
21-Divan-ı Hümayun nedir? Hangi padişah döneminde kurulmuştur?
C-Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurumdur. Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
22-II.Mehmet Divan başkanlığı ile ilgili ne gibi bir değişiklik yapmıştır?
C-Fatih dönemine kadar Divana padişah başkanlık ederken II.Mehmet ile birlikte sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır.
23-Divan üyeleri kimlerdir?
C-Sadrazam(Vezir-i Azam), Vezirler, Kazasker, Defterdar, Nişancı, Şeyhülislam(müftü), Reis-ül Küttab, Kaptan-ı Derya.
24-I.Ahmet döneminde Osmanlı veraset sisteminde yapılan değişikliği kısaca yazınız.
C-Ekber ve Erşed geleneği: Padişahlığın en büyük ve en olgun oğula geçmesi.
25-Avrupa’nın kabine usulü hangi padişah döneminde kabul edilmiştir, kısaca açıklayınız.
C-II.Mahmud Divan-ı kaldırarak yerine Meclis-i Has denilen bakanlar kurulunu kurmuş böylece Avrupa kabine usulüne geçilmiştir.
26-Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası hangisidir?
C-Kanun-i Esasi
27- I.Meşrutiyet hangi padişah döneminde kaç yılında ilan edilmiştir?
C-II.Abdulhamid-1876
28-I.Meşrutiyet’te yürütme yetkisi hangi kurumdadır?
C-Meclis-i Mebusan.

1 5 1
2013-01-11T11:15:15+02:00
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara "D", yanlış olanlara "Y" harfi yazınız.(2x5=10) (     ) İlk Türk devletlerinde ordunun önemli bir bölümü ücretli askerlerden oluşmaktadır. (     ) Osmanlı ailesinin temel yapısını sadece İslam hukuku şekillendiriyordu. (     ) Tuğrul Bey, Abbasi halifesinin dünyevi sorumluluğunu üzerine alarak din ve devlet işlerini birbirinden ayırmıştır. (     ) Kanunuesasi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır. (     ) Laiklik 1937'de anayasaya dahil edilmiştir.     2-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.(2x10=20) a)Tanzimat Fermanı’nı .    .     .       .       .       .        .          .        .       Paşa hazırlamıştır b)Türklerde boyların birleşmesiyle .    .      .       .      . oluşmaktaydı c)Türk-İslam devletlerinde Gulam sistemi ilk kez   .       .         .         .         .  ‘de görülmüştür. d)II. Meşrutiyet'in ilanında .        .         .         .        .          .           .        .    etkili olmuştur e)Osmanlı Devleti'nde kamu hukukunun her şeyin üzerinde tutulması   .      .         .     .      .        .   olarak adlandırılmıştır f)Türk kadınına 1930 tarihinde  .    .     .       .      .    .      . seçimlerine girme hakkı, 1933 tarihinde   .      .       .       .      .    .   .     .     .      .        .        .   seçimlerine girme hakkı, 1934 tarihinde    .      .      .         .        .        .      .   seçimlerine girme hakkı tanındı. g)Kapıkulu Ocakları üç ayda bir  .   .     .       .       .   denilen maaş alırlardı. h)1868’de bugünkü danıştayın görevini üstlenen   .     .       .       .       .       .      .      .  kuruldu.     3-Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını eşleştirerek parantez içinde gösteriniz(2x5=10)   a-Oguş1-Töreye göre toplantılarda her boyun oturacak yeri(      ) b-19352-Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askerî zümre(      ) c-Reaya3-Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa çalınan davul. (      ) d-Orun4-Türk kadınının milletvekili olarak meclise girdiği yıl(      ) e-Ülüş5-Osmanlı’da yönetilen kesime verilen isim(      ) f-1937 g-Seyfiyye h-Nevbet   4-Aşağıdaki tabloda yer alan idari birim ve diğer  yöneticileri yazınız  (2x5=10)   OSMANLI KLASİK DÖNEM YÖNETİCİLERİ İDARİ BİRİMYÖNETİCİ Eyalet Sancak Kaza Köy Güvenlik İşleri   5-II. Mahmut döneminde kurulan meclislerin isimlerini uygun şekilde aşağıdaki tabloya yazınız (10) II. Mahmut Dönemi Meclisleri GÖREV ALANLARIMECLİSLER Askerlik Adalet Yönetim                 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(5x8=40)   S6-İlk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? A)Türklerde veraset sistemi B)Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri C)Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri D)Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri E)Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri   S7-Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerden oluşan orduya ilk Türk-İslam devletlerinde ne ad verilir? A)İkta Askerleri B)Hassa Ordusu C)Eyalet Askerleri D)Atabeylik Askerleri E)Kapıkulu Askerleri   S8-Osmanlı Devletinde parlamenter sisteme geçiş aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? A)Senedi İttifak'la B)Tanzimat Fermanı'yla C)Islahat Fermanı'yla D)I. Meşrutiyet'le E)Babıali Baskınıyla   I. Üyeleri padişah tarafından seçilirdi. II. Ömür boyu görevde kalabilirlerdi. III. 26 üyeden oluşuyordu. S9-Yukarıda özellikleri verilen I. Meşrutiyet Dönemindeki meclis aşağıdakilerden hangisidir? A)Heyeti Vükela     B)Divan-ı Ahkâm-ı Adliye               C)Mebusan Meclisi D)Ayan Meclisi            E)Meclisi Âli   S10-Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Batı etkisi görülmez? A)Tanzimat Fermanı'nın ilanı  B)Senedi İttifak'ın imzalanması C) Kanunuesasinin kabulü  D) Islahat Fermanı'nın ilanı E) I. Meşrutiyet'in ilanı   I. Toplumda farklı inançların yayılması II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması IV. Tapınak sayısının azalması S11-Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur? A) l - ll       B)l - lll    C) II - III      D)II - IV     E)III – IV   S12-Osmanlı toplum yapısına göre aşağıdaki meslek ve sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A)Vezir-seyfiyye  B)Kadı-ilmiye  C)Nişancı-kalemiye D)İmam - ilmiye  E)Yeniçeri - kalemiye   S13-Mahmut'un "Uyruğumdaki Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim." sözüyle nasıl bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir? A)İslamiyet temeline dayanan devlet düzenini değiştirme B)Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme C)Halkını, din ve kültür yönünden birleştirme D)Halk arasında din farkı gözetmeme E)Azınlıklara özel haklar verme   http://englishpage.blogcu.com/11-sinif-tarih-dersi-yazili-sorulari-1-donem-2-yazili-test-do/13290197   Alıntıdır
0