Cevaplar

2013-01-12T14:34:29+02:00

1.MEŞRUTİYET

1876 yılında ilan edildi. Kanun-i Esasi denilen bir anaysa uygulamaya konuldu ve meclis açıldı. VURGU: “Anayasa ve Meclis” tir. ÇIKARIM: Hukuk devleti ilkesinin benimsendiği, Padişah yetkilerinin kısıtlandığı, Demokratikleşme olduğu, Halkın yönetime katıldığı.    MEBUSAN MECLİSİ * Bu meclise; birden çok milletin temsilcisi katılmıştır. Bu durum: Azınlıklara da egemenlik haklarını kullanma yetkisinin verildiğinin, Demokrasi yolunda bir adım atıldığının kanıtıdır.  KANUN-İ ESASİ’ye göre PADİŞAH’a   I. Meclisi kapatma, II. Kişileri sürgün etme, III. Çıkacak yasaları, daha meclise gitmeden denetleme, yetkileri verilmiştir. BU DURUM; Halk iradesinin gerçekleşmesini engellemiştir, Hukuk devletine aykırı bir durumdur, Padişaha mutlak egemenlik tanınmıştır, Meclis üstünlüğüne yer verilmemiştir.

2.MEŞRUTİYET

-Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir. 
-Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna-Hersek'i topraklarına katmıştır. 
-Girit, Yunanistan'a bağlanma kararı almıştır. 
-Osmanlı Devleti'nde ilk siyasi partiler kurulmuştur
İttihat ve Terakki Partisi
Hürriyet ve İtilaf Partisi
Ahrar (Hürler) Partisi 
-Osmanlı'da ilk kez parlamenter sistemin denemeleri yapılmıştır. 
-Meşrutiyete karşı olan İstanbul'daki avcı taburları 31 Mart Olayı'nı çıkarmışlardır (13 Nisan 1909). 
-İsyancılar sadrazamın ve meclis başkanının istifa etmesini istemişler, bazı -İttihatçıları öldürmüş ve gazete binalarını bastırmışlardır. 
-II.Abdülhamid isyanı bastırmakta başarılı olamamıştır. 
-Basına uygulanan sansür kaldırıldı.turkeyarena.net 
-İlk kez kızlar için yükseköğrenim kurumları açılmıştır. 
-II.Abdülhamid tahttan indirilmiş, V.Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır (1909).
-Kanun-i Esasi'de değişiklikler yapılmıştır.
-I.Balkan Savaşı sonucu Londra Görüşmeleri devam ederken İttihatçılar, Bâb-ı Âlî Baskını'nı gerçekleştirmiş ve yönetime hakim olmuşlardır (1913).
-Komutanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın, Kurmay Başkanlığı'nı Mustafa -Kemal'in yaptığı Hareket Ordusu Selanik'ten İstanbul'a gelerek, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmıştır. (UMARIM İŞİNE YARAR  :)))
 


0
2013-01-12T15:04:57+02:00

1876 l.MEŞRUTİYET : 1876 tarihinde Osmanlı Devletinin ilk Anayasası Kanun-u Esasiye Kabul edilmiştir. Bu ilk Anayasada son söz padişahın olduğu için 2.Abdül Hamit 14 Şubat 1878 yılında Osmanlı-Rus (93 harbi) savaşını bahane ederek ilk Osmanlı Ayanlar meclisini fesh etmiştir. 1878-1908 arası dönem 2.Abdül Hamit’in istibdat (baskı) yönetimi olarak bilinir. Birinci Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılık benimsenmiştir.

23 Temmuz 1908 ll.MEŞRUTİYET : İttihat ve Terakki Fırkasının Baskısıyla on yıl sürmüştür. 2.Meşrutiyetten itibaren Osmanlı topraklarında Türkçülük akımları başlamıştır. Not: 1.Meşrutiyette Osmanlıcılık, 2.Meşrutiyette ise Türkçülük akımı etkilidir.KISACA BU KADAR İSTERSEN UZUN OLANIDA YAZABİLİRİM...

0