Cevaplar

2013-01-12T20:59:39+02:00

    PARAGRAF NEDÝR

       Paragraf, herhangi bir yazýnýn bir satýrbaþýndan öteki satýrbaþýna kadar olan bölümüne denir.Daha geniþ bir ifadeyle paragraf "bir duyguyu,bir düþünceyi bir isteði,bir durumu,bir öneriyi,olayýn bir yönünü,yalnýzca bir yönüyle anlatým tekniklerin­den ve düþünceyi geliþtirme yollarýndan yararlanarak anlatan yazý türüdür.Kelimeler cümleleri,cümleler paragraflarý,paragraflar da yazýlarý oluþturur.Paragraf bir yazýnýn küçültülmüþ bir örneðidir.Bu yönüyle yapý bakýmýndan bir yazýya benzer.Nasýl yazýda giriþ,geliþme,sonuç bölümleri varsa paragrafta da ayný bölümler vardýr.

0