Cevaplarını yazarsanız sevinirim

-Verilen ödevler yapıldı mı?

- Birlikte pikniğe gideceğiz.

-Çekimli fiiller cümlede yüklem görevinde

kullanılırlar.

-Uzak şehirlerde dinlediğim şarkılar

Beste beste seni hatırlatır.

1) Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerin-

den hangisinin örneği yoktur?

A) Şiirsel işlev B) Dil ötesi işlev C)Göndersel

D)Kanalı kontrol E)Alıcıyı harekete geçirme

2) Dil geçmişte yaşamış insanların hangi kazanımlarını sonraki dönemlere taşır?

A) Oluşturdukları güzel sanatları

B) Sahip oldukları araç ve gereçleri

C) Yaşadıkları coğrafi yerleri

D) Ekonomik zenginliklerini

E) Kültürel ve manevi değerlerini

3) Türkçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapıca Ural-Altay dil ailesindendir

B) Türkmence Türkçenin şivesidir.

C) Türkçemiz sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap ve Latin alfabesini kullanmıştır.

D) Dünyada geniş bir coğrafyada konuşulur.

E) Türkiye Türkçesinde, İstanbul ağzı yazı dili olarak belirlenmiştir.

I- Azeri Türkçesi II-Kazak Türkçesi

III- Türkiye Türkçesi IV-Türkmen Türkçesi

V-Kırgız Türkçesi

4)Yukarıdakilerden hangileri Batı Türkçesi-

nin günümüzde çağdaş konuşulduğu Türkçeye girer?

A) I-II ve III B) I- III ve V C) III-IV ve V

D) I-III ve IV E) II-III ve IV

Türkçenin XIII ve XV. Yüzyıllar arasında konuşul-

duğu dönemdir. Yunus Emre Divanı ile Âşık Paşa’nın “Garibnâme” adlı eseri bu dönem Türkçesinin özelliklerini taşır.

5) Yukarıda açıklaması verilen Türkçemizin hangi dönemidir?

A) Eski Anadolu Türkçesi B) Osmanlı Türkçesi

C) Karahanlı Türkçesi D) Çağatay Türkçesi

E) Kıpçak Türkçesi

I- Akciğerden havanın itilmesi

II- Titreşimli havanın ses yolunun çeşitli bölgelerinde biçimlenmesi

III- Basınçlı havanın ses tellerinde titreşim kazanması

IV- Basınçlı havanın nefes borusundan ses tellerine ulaşması

6)Sesin oluşum aşamasıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) IV, II, I, III B) I, IV, III, II C) I, II, III, IV

D) III, I, II, IV E) I, III, IV, I

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemi ger-

çekleştiren özne vurgulanmıştır?

A) Sokağın başında soluk soluğa Ali’yi gördüm.

B) Ne çabuk unuttun, dün bunu senden almıştım.

C) Babam yolda giderken kardeşime seslenmiş.

D) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya

E) Yoğun İstanbul trafiğinde araba bozuldu.

8) Türkçede bazı ekler büyük ünlü uyumunu bozar. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir örnek vardır?

A) O da bizim meslektaş sayılır.

B) Sonraki film daha sıkıcıydı.

C) Üzerinde yeşilimtrak bir palto vardı.

D) Elindeki sigarayla bana bakıyordu.

E) Bize bakarken ağaca çarptı.

9) Ses ver yiğidim yoksa beni duymuyor musun?

Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum.

Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Ses yumuşaması B) Ünlü daralması

C) Ünlü düşmesi D) Ünsüz düşmesi

E) Ulama

10) Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük aldığı yapım ekinden dolayı yumuşamaya uğramıştır?

A) Yolda kanadı kırık bir kuş gördüm

B) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya

C) Gün ağarmak üzereyken yola çıktık.

D) Yüreğimi ince bir sızı kapladı.

E) Kaldıramayacağın yükün altına girme.

11)Aşağıdaki cümlelerde ünlü değişimi (daralma/düşme) olmuş sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Akşamdan beri onu bekliyorum.

B) Gönlümü bir peri kızı çaldı.

C) Beni aldatacağı aklımdan geçmedi.

D) Bir gurbet çıkmazında onu arıyorum.

E) Hatalı yerlerde araçları solluyordu.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Sonunda dayanamayıp o da bizi terketti.

B) Emel Hanım’daki kitapları istedim.

C) Yazarın “Sodom ve Gomore” adlı eserini okuyorum.

D) Ahmet de bizimle gelecek miydi?

E) ODTÜ’ye gireceğini hissetmiştim.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Can Bey yarışmada 3’üncü olmuş.

B) Ahmet Onbaşı, beş ay sonra Çavuş olmuştu.

C) Öğretmen Hülya, Ali Ağa’yı ikna etti.

D) O akşam Çakırcalı Efe köyden ayrılmıştı.

E) Şehit Fevzi Caddesi yeniden düzenlendi.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?

A) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır, demişdir.”

B) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır”demişdir.

C) Ahmet Haşim: “ İnsanların en zalim Efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.

D) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.” demiştir.

E) Ahmet Haşim: “İnsanların en zalim efendisi alışkanlıklarıdır.”Demiştir.

15) Sanki boşluk üzerine resmedilmiş yapayalnız bir adam( ) Başında defne yapraklarından sade bir çelenk ( ) ölümsüz bir keder ve ıstırabın ve yine onlar kadar ölümsüz bir zaferin izleri( ) İşte Dante’nin bütün hayat hikâyesi( )

Yukarıda parantezle gösterilen yere sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) (…) ( , ) (…) (!) B) ( : ) ( ; ) (…) ( . )

C) ( . ) ( , ) (…) ( . ) D) (…) ( ; ) ( . ) (…)

E) ( . ) ( ; ) (…) ( ! )

16) Yanlarına oturan yabancı yolcularla

I II III

uykusuz gecenin ardından sabahladılar.

IV V

Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

17) Ne var, değiştirse de ayaklarım yolunu

I

Gözümün önünde değişmeyen hedefim

II III

Yatıyor can evimde hayallerim benim

IV V

Altı çizili sözcüklerin hangisi farklı ek almıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz?

A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu

B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız

C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim

D) Biliyorum ki o benden çok uzak

E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

19) Sokakta bir adamı bıçaklamışlar.

Altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birden fazla yapım eki almıştır.

B) Farklı türde iki yapım eki almıştır.

C) Birden fazla çekim eki almıştır.

D) Yapısı yönüyle türemiş bir sözcüktür.

E) Çokluk eki almıştır.

1

Cevaplar

2013-01-13T14:08:02+02:00

ayy bunları nasıl geçirdin. 

0