Cevaplar

2013-01-13T19:00:47+02:00

a) Rönesans’ın Nedenleri:- – Ortaçağdaki güzel sanatların XV. ve XVI.yüzyıllarda daha da gelişmesi
- – Matbaanın ve kağıdın kullanılması ile yeni buluş ve düşüncele-rin kolayca yayılması
- XV. ve XVI. yüzyılda Avrupa’da bir çok dü¬şünürün ortaya çıkması
- Avrupa’da sanat ve edebiyattan zevk alan bir kesimin ortaya çıkması
- Sanatçıları destekleyen Meşen denen bir sınıfın oluşması
- İstanbul’un fethi nedeniyle buradaki bazı bilginlerin İtalya’ya gelerek Yunanca’yı ve antikite eserlerini öğretmeleri
- Coğrafi Keşifler nedeniyle insanların dü¬şünce ve ufkunun gelişmesi İslam dünyasının etkisi
- Rönesans hareketi önce İtalya’da başla¬mış daha sonra Fransa, Alman-ya ve İngil¬tere’de yayılmıştır.
b) Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri:
1) 1) Coğrafi konumu nedeniyle bir çok kültür ile etkileşmesi.
2) 2) En önemli ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduğu için zenginleşmiş olması ve güzel sanatlara ilgi duyulması.
3) 3) Eski Roma, Yunan ve Helen uygarlıkları¬na ait bir çok ese-rin İtalya’da bulunması


1. İtalya’nın Avrupa’nın din ve kültür merke¬zi olması: Avrupa’-dan bir çok öğrenci ve Hıristiyan ziyaretçi İtalya’ya gelmekteydi. “Bunlar Roma’da gör¬dükleri şeyleri ülkelerine etkinürdüler, oralarda da bu gördük-leri gelişmeleri yaşatmak istediler.
2. İtalya Savaşlarının Etkisi : 1494 ile 1559 yılları arasında çıkan İtalya savaşlarında krallar ve komutanlar gördükleri kıymetli eşya ve tabloları sa¬tın alarak ülkelerine etkinürdüler. Böylece italyan Rö¬nesans’ı yakın bazı ülkeleri etkilemiştir. Al-manya ve Fransa gibi. Avrupa’da İtalya’dan sonra Röne¬sans ilk olarak Fransa’da başla-mıştır.

2 3 2
2013-01-13T19:15:35+02:00

.....................

0