Cevaplar

2013-01-13T20:02:31+02:00

Türkiye tarihinin önemli bir kısmı olan Anadolu Selçuklu Devleti, yalnız siyasi yönden değil; medeniyet yönünden de Türk tarihi içinde çok önemli bir yer tutar. Çünkü Anadolu Selçukluları Anadolu’ya yepyeni bir ruh, yepyeni bir hayat görüşü ve Türklslam kültürünü getirmişlerdir.
Büyük Selçuklu Devleti’nin temelini oluşturan Oğuzlar, Horasan ve İran’a yerleşerek büyük bir İmparatorluk kurmuşlardır.

İslam medeniyeti ile tanışan Türkler, kültür, dil ve teşkilat yönünden Arap ve Iranlılann etkisi altında kalmış; ama milli benliklerini kaybetmemişlerdir. Büyük Selçuklu Devleti’nin teşkilat ve yapısını Anadolu’da sürdüren Anadolu Selçuklulan ve Anadolu Beylikleri, Türklslam medeniyetini hazmederek kalıcı bir tarzda Anadolu’ya yerleştirmişlerdir.

Bizanslılar döneminde harap olan Anadolu’yu, inşa ettikleri muhteşem sanat eserleriyle, Türklslam amgasını vurarak vatan yapmışlardır.Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesine kadar Bizans’ın diğer kavim ve mezhepleri yok etmek ve Rumlaştırmak gayretleri karşısında bunalmış olan Ermeni, Süryani ve Gürcülere, Islamiyetin şefkat ve müsamahası ile rahat nefes aldırmış; Türk devletine sevgi ve hürmetle bağlanmalannı sağlamışlardır.

Anadolu Selçuklulannın bıraktığı eserlerin kalıntılan dahi Anadolu’daki Türk hakimiyetinin tapu senetleri olarak yükselmekte ve büyük medeniyetin haşmetini ispatlamaktadır.

Devlet  Yönetimi
Büyük Selçuklu Devleti’nde olduğu gibi Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti’nde de devlet, millete hizmet esasına dayanmaktaydı. Eski Türkler gibi, Selçuklular da sultanlarının ilahi bir takdir ile görevlendirildiğine inanırlardı.

Anadolu Beyliklerinde Hükümdar: Selçuklu sultanlarının sahip oldukları bütün hak ve görevler, miras yoluyla şehzadelere de geçerdi. Bu bakımdan hükümdar ailesinin bütün erkekleri, tahta geçmeye adaydılar. Zaten bu durum, hükümdarın soyundan gelen şehzadeler arasında taht mücadelelerine sebep olurdu.

Daha evvelki Türk devletlerinde olduğu gibi, Selçuklularda da devletin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması, bu mücadelenin başlıca sebebi idi. Bunun dışında devlet adamlarının (vezir, emir ve beyler) teşvikleri, Bizans’ın entrikaları, bu mücadeleleri körüklemiş ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir.

 

 

0