Cevaplar

2013-01-14T16:23:48+02:00

yeni mecmua  

dergah............................................................

0
2013-01-14T16:24:11+02:00

Milli Edebiyat Akımının Gelişmesini Sağlayan Dergi ve Gazeteler

1. Çocuk Bahçesi:

Edebiyat-ı Cedide'nin yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi kapatılınca, İstanbul'daki bas­kıdan bunalan gençlik, Selanik'te "Çocuk Bahçe­si" dergisini çıkarır (1905). Dergide Mehmet Emin Yurdakul'un arı dille ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri görülür. Aynı dergide Tevfik Fikret ve Rıza Tevfik'in yazılarına da yer verilir.

 

2. Genç Kalemler:

"Çocuk Bahçesi" kapanınca, bu derginin ye­rini "Genç Kalemler" alır (1911). İlk sayısında "Ye­ni Lisan" başlıklı imzasız bir yazı yayımlanır. Ömer Seyfettin tarafından kaleme alındığı anlaşılan bu yazıda milli bir dil ve edebiyattan söz edilmekte­dir. Ziya Gökalp, Ali Canip, Hamdullah Suphi, Fa­ik Ali, Celal Sahir... derginin diğer yazarlarıdır.

 

3. Türk Derneği:

Yusuf Akçura, Necip Asım, Rıza Tevfik gibi yazar ve düşünürlerce kurulan Türk Derneği, (1909) aynı adla bir de dergi çıkarır. Kültürel çalış­malara öncelik verileceğini ilan eden bu derginin yazarları arasında Mehmet Emin, Hüseyin Cahit. Ahmet Ağanoğlu, Fuat Köprülü de vardır.

4. Türk Yurdu:

Bu dergi, Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) ve Ahmet Ağaoğlu'nun kurduğu Türk Yurdu derneğinin yayın organıdır. 1911'de çıkarı­lan dergi, Türkçülük düşüncesini savunur; I. Dün­ya Savaşına kadar yayımını sürdürür.

 

5. Halka Doğru ve Türk Sözü :

Halka Doğru (1913) ve Türk Sözü (1914) dergileri Türk Yurdu dergisine dayalı olarak hafta­lık çıkar. Dergileri Celal Sahir (Erozon) yürütür. Türk Sözü dergisinin başyazarlığını Ömer Seyfet­tin yapar. Geniş bir yazar kadrosu olan bu dergi­ler, I. Dünya Savaşının sürdüğü yıllarda kapanır.

 

6. Yeni Mecmua:

1917'de İttihat ve Terakki Fırkasınca çıkarı­lan bu dergiyi Ziya Gökalp yönetir. Yahya Kemal, Yakup Kadri, Refik Halit gibi sanatçılar da bu dergide yazarlar. Yeni Mecmua, yayımını 1923'e kadar sürdürür.

 

7. Dergâh:

1921'de Mustafa Nihat (Özön) tarafından çı­karılan dergide Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Ya­kup Kadri, Falih Rıfkı'nın yazıları yayımlanır. Yah­ya Kemal'in başyazar olduğu bu dergide Kurtuluş Savaşı'nın savunması yapılarak Anadolu insanının sorunlarına ışık tutulur. Ahmet Kutsi (Tecer), Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi (Tanpınar), Abdülhak Şinasi (Hisar) dergide yazan gençlerdir. Bunlar ilerideki yıllarda ün kazanacaklardır.

1 5 1