Cevaplar

2012-10-06T19:18:17+03:00

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), konuma dayalõ hertürlü bilginin
toplanmasõ, depolanmasõ, işlenmesi ve sunulmasõ görevini yerine getiren
teknolojik bir araç olarak tanõmlanmaktadõr. CBS, konumsal verilerin analiz
edilmesi işlevini hõzlõ ve sağlõklõ bir şekilde yerine getirmesinden dolayõ bir
çok uygulama alanõ bulmuştur. Bunlardan biride, konumsal bilgiyi
kullanarak, planlama, mühendislik ve yönetimsel faaliyetlerde etkili kararverme’yi
sağlayan Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemleridir (KCBS). Günümüzde,
kentsel faaliyetler için güvenilir konumsal bilgiye olan ihtiyaç
anlaşõldõğõndan, bilgisayar teknolojisi de kullanõlarak, konumsal bilgilerden
optimum şekilde yararlanma yoluna gidilmektedir. Bu yazõda, özellikle yerel
idarelerce oluşturulmasõ tasarlanan KCBS’de nelere dikkat edilmesi
gerektiği irdelenerek, böyle bir sistemin modellemesi işlenmiştir.

0