Cevaplar

2012-10-06T19:30:00+03:00

ORHAN BEY DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI
(1326-1362)
1326 yılında Bursa fethedildi.
Anadolu'daki Gelişmeler
a. Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329)
Maltepe mevkiinde Bizans ve Osmanlı kuvvetleri kar­şı karşıya geldiler. Savaş Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu savaşla;
· Anadolu'da Bizans'ın etkinliği sona ermiş,
· İznik yeniden kuşatılmış ve şehir teslim olmuştur (1331).
· Gemlik ve İzmit'in fethinin önü açılmıştır. Daha sonra 1331 yılında Gemlik 1337 yılında İzmit fet­hedilmiştir.
Bu gelişmelerden sonra Kocaeli yarımadası tamamen Osmanlı egemenliğine girdi. İznik bir süre Osmanlı Devletine başkentlik yaptı.

b. İlhanlıların İran'daki hakimiyetlerinin sona er­mesi (1335)
Osmanlıların Anadolu'daki bağımsızlığını pekiştirdi. Çünkü; Osmanlı Devleti İlhanlılara vergi ödemektey­di.

c. Karasioğulları Beyliğinin Osmanlılara Katıl­ması (1345)
Çanakkale boğazına ulaşmak ve Marmara denizine egemen olabilmek için Karesi Beyliği'nin taht kavga­larından faydalanan Orhan Bey bu beyliğin toprakla­rını ele geçirdi.
Karesi Beyliğinin Osmanlıya katılmasıyla;
· Osmanlı Devleti Adalar denizine ulaşmıştır.
· Osmanlılarda denizcilik faaliyeti başladı.
· Rumeli'ye geçiş kolaylaştı.
· Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atılmış oldu.

Balkanlardaki Gelişmeler
Türkler'in Rumeliye Geçişi (1353)
Bizans İmparatoru III. Andronikos'un ölümü Osmanlı -Bizans ilişkilerinde yeni bir dönem açtı. İmparator ol­mak isteyen Kantakuzen hem iç karışıklıklardan ba­şarılı çıkmak hem de Venedik, Ceneviz, Sırp ve Bul­gar saldırılarını bertaraf etmek için Osmanlı'dan yar­dım istedi.
Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa'yı yardıma gönderdi.
Yardım karşılığında Bizans, Rumeli'deki Çimpe Kale­sini Osmanlılara verdi.
Çimpe'den sonra Gelibolu, Çorlu, Bolayır, Lülebur­gaz, Tekirdağ, Malkara, Keşan fethedildi ve bu bölge­de iskân siyasetine önem verildi.
Devlet Teşkilatının Kurulması
Devletin teşkilatlanması adına bu dönemde önemli adımlar atılmıştır.
· Gerçek anlamda bir divan oluşturulmuş ve ilk vezir atanmıştır. (İlk vezir Alaaddin paşadır.)
· İlk defa kadı tayini ve İznik'te medresenin kurulmasıy­la Hukuk ve Eğitim teşkilatının temeli atılmıştır.
· İlk Düzenli ordu yaya ve müslellem orduları oluşturu­larak askeri tekşilatın temelleri atılmıştır.
· 1326 Bursa'da ilk vakıf kurulmuştur.
· İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de kurulmuştur (1327).
· Dirlik sistemi uygulandı.

0