Cevaplar

2013-01-15T18:44:50+02:00

 Halkın içinden yetişmiş ve çoğu okur-yazar olmayansanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
o Şiirler sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
o Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
o Hece vezni kullanılmıştır.
o Kafiyeye önem verilmiştir.
Aşk tabiattasavvufyiğitlik gibi konular işlenmiştir.
o Şiirler hazırlıksız olarak söylenmiştir.
o Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
o Gelenek usta-çırak ilişkisiyle bugüne kadar gelmiştir.
o Koşmasemaivarsağıdestanilahinefesmanitürkü gibi nazım şekilleri vardır.
o Halk şiiri geleneğinin en güçlü temsilcileri KaracaoğlanAşık SeyraniPir Sultan Abdal DadaloğluYunus Emre Kaygusuz Abdal Erzurumlu EmrahGevheri’dir.
o Bu geleneğin son dönem temsilcileri arasında Aşık Veysel Murat Çobanoğlu Aşık Reyhani Aşık Şeref Taşlıova ve Aşık Mahzuni’nin önemli bir yeri vardır.

2- Divan Şiiri Geleneği ve Özellikleri

* Divan edebiyatı saray ve çevresinde gelişen ve aydın zümreye hitap eden bir edebiyattır. "Klasik Türk Edebiyatı" ismiyle de anılır.
* Bu döneme ait şairlerin şiirlerini topladıkları "divan" adı verilen birer defterleri vardır. Her şairin bir divanı olduğu için divan edebiyatı ifadesi daha yaygındır.
* Divan şiirinin dilinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar sıkça görülür. Bu dönemin Türkçesine "Osmanlı Türkçesi" denir.
* Nazım birimi beyittir.
* Aruz vezni kullanılmıştır.
* Şiirlerde aşk tabiat din tasavvuf gibi genellikle ferdi konular işlenmiştir.
* Şiirlerde konu bütünlüğüne ve bütün güzelliğine değil beyit güzelliğine yer verilmiştir. Yani en güzel şiiri yazmak değil en güzel beyti yazmak amaçlanmıştır
* Kaside gazel mesnevi murabba terkib-i bend rubai şarkı gibi nazım şekilleri vardır.

3- Modern Şiir Geleneği

Bu geleneğin özellikleri şunlardır:
·Bu şiir geleneğinde şiirde ölçünün nazım biriminin ve kafiyenin şart olmadığı savunulmuş ve ölçüsüz ve kafiyesiz şiirlerin örnekleri verilmiştir.
·Sanatlı söyleyişin yerine yalın ve tabiî söyleyiş benimsenmiştir.
·Her türlü konu işlenmiştir.
·Nazım birimi kullanılmamıştır.
·Serbest şiir tarzı benimsenmiştir.
·Şiirlerde sözcük dizilişi ve iç ahenk ön plandadır.

1 4 1