Cevaplar

2013-01-16T14:47:55+02:00

Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu

İlkçağda Felsefenin Fonksiyonu ; (felsefenin başlangıç dönemlerinde) felsefe evreni anlamaya, ilk temellerini bulmaya yönelik bir etkinlikti.

Ortaçağda Felsefenin Fonksiyonu ;Kilisenin boyunduruğu altına girdi.Dini birtakım inanç ve fikirleri akıl yoluyla temellendirmeye yönelik bir etkinliğe dönüştü.Felsefenin özgürlüğe kavuşması ancak Rönesans la birlikte gerçekleşmiştir.Rönesans ve reform hareketleri ile birlikte batı bilim ve felsefede gelişmiştir.İslam dünyası ise felsefe alanında ortaçağda ulaştığı zenginliğini koruyamamış,Avrupa’dan geri kalmıştır.

Yeni çağda Felsefenin Fonksiyonu ;bilimdeki hızlı gelişmelerle felsefe bu seferde bilim tarafından sınırlanmak istemiş,bu nedenle kavramsal çözümlemelere yönelmiştir.

Çağımızda Felsefenin Fonksiyonu ; tüm düşünsel etkinlikleri bu arada bilimi, sanatı, ahlakı, anlam ve amaçları bakımından eleştirel çözümlemek felsefenin işlevi olmuştur.

Felsefenin İşlevi

2500 yıldır varolan felsefe ilk defa varlık problemleri ile ortaya çıkmıştır. İlk filozoflar “Evren nasıl oluşmuştur? Varlığın temeli nedir?” vb. sorulara yanıt aramışlardır. İşlevi ise;

Felsefe insanın anlama ihtiyacını karşılayarak onu “İnsan olmanın bilincine” ulaştırmıştır.
Felsefe, insanın çevresinde olup biten her şeye eleştirel yaklaşmasını sağlamış, böylece düşünme gücüyle olayların anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
Felsefe bilimlere yol göstermiş, bilimlerin gelişmesinin dinamiğini oluşturmuştur.
Felsefe başkalarının görüşlerine saygılı olmayı, onlara karşı hoşgörülü olmayı öğretmiştir.
Felsefe bilgi toplumunun oluşmasını amaçlamış, bilginin üretilmesine katkıda bulunmuştur.
Felsefe toplumsal yaşamda diğer insanlarla iletişim kurmaya yardımcı olmuştur.
Felsefe inancın bilinçlenmesinde etkili olmuştur. Örneğin; ortaçağda felsefe Hıristiyanlığın akıl ile temellendirilmesinde etkin biçimde kullanılmıştır.
Felsefe sayesinde binlerce yıldır ortaya konan fikir ve düşünceleri, kavramları tanıma olanağımız olmuştur.
Felsefe bize evrende düşünen, anlayan, sorgulayan, yorumlayan bir varlık olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirmiştir.
Felsefe içinde yaşadığımız evren hakkında bilgi sahibi olma olanağı sağlayarak bize ruhsal bir doyum sağlar.
Felsefenin konusu içine içinde yaşadığımız toplumda girer.En iyi yönetim biçimi hangisidir?Ahlakın kaynağı nedir?vb. sorulara yanıt arar. İnsan hakları ve demokrasinin sorgulanmasında da felsefeye ihtiyaç vardır.

Felsefe ve Metafizik

Metafizik Tanrı, ruh, ölümsüzlük vb. soyut(deney ve gözlem dışı)konuları ele alan felsefe disiplinidir.

İlk defa Aristoteles tarafından “Varlığın ilk temellerini araştıran felsefe” olarak tanımlanmıştır. Ne var ki daha sonra varlığın dışında, ruh, ölümsüzlük, ahlak vb. soyut konular da kendi konusu içine alınmıştır.

Metafizik fizik ötesi anlamına gelir.Bu ismin bu alana verilmesi rastlantı sonucu olmuştur.Rodoslu Andronikos Aristoteles’in görüşlerini kitap haline getirirken varlıkla ilgili görüşlerini fizikten sonraki bölüme koymuştur.Bu nedenle bu bölüme fizikten sonraki bölüm metafizik(fizik ötesi) denmiştir.

Metafiziğin ele aldığı temel problemler üç ana başlık altında toplanabilir.

a) Kozmolojik problemler: Evrenin yapısı ve oluşumu ile ilgili problemlerdir. Evren nasıl yaratılmıştır? Evren sonlumudur? Sonsuz mudur? Vb. sorulara yanıt arar.

b) Ontolojik problemler: Varlıkla ilgili temel problemlerdir. Varlıkların temeli nedir? Varlık var mıdır? Vb. sorulara yanıt arar.

c) Ruhun varlığı ile ilgili problemler: Ruh nedir?Ruh var mıdır?Ruh ile beden arasında ki ilişki nedir? vb. sorulara yanıt arar.

KAVRAMLAR

Kümülatif:Biriken, yığılan

Olgu:Deney ve gözlem konusu olan olaylar.Ör:Yağmurun yağması,suyun kaynaması,metalin genleşmesi gözlenebilir ve deney ile sınanabilir.Bu nedenle bu olaylar olgudur,olgusal olaylardır.

Tümdengelim:Genel yargılardan akıl yolu ile tek tek sonuçlar çıkarılmasına dayanan akıl yürütme biçimi.

Örneğin: Bütün metaller genleşir(genel bir yargı)——ÖNCÜL

Bakır bir metaldir. ——————————-ÖNCÜL

Bakırda genleşir.( SONUÇ ÖNERMESİ—-akıl yolu ile öncül önermelerden çıkarılır.)

Tümevarım:Tek tek deney ve gözlemlerden akıl yolu ile genel yargılara, ilkelere ulaşmaya yönelik bir akıl yürütme biçimidir..Tümdengelimin tersidir.

Örneğin:Bakır metaldir genleşir.(tekil bir yargı)——-ÖNCÜL

Demir metaldir genleşir(tekil bir yargı)-—ÖNCÜL

Bütün metaller genleşir(Genel bir yargı.Akıl yolu ile ulaşılır.)SONUÇ ÖNERMESİ.

Önerme:Doğru veya yanlış bir iddia,yargı bildiren cümle.Örneğin:Bütün kuş dört ayaklıdır.Bütün insanlar akıllıdır.Önermeleri doğru da, yanlışta olsa bir yargı bildirir.Bu nedenle bu cümleler önermedir.

Doğma:Doğruluğu sınanmadan benimsenen bir öğretinin yada ideolojinin temeli yapılan sav(iddia).

Doğmatik olma:Eleştiriye, kuşkuya, sorgulamaya kapalı olma.

Mutlak olma:Değişime kapalı olma.

Metafizik: Tanrı, ruh,ölümsüzlük vb. soyut(deney ve gözlem dışı)konuları ele alan felsefe disiplinidir.Ayrıca metafizik kelimesi duyularla algılanamayan ,deney ve gözlem dışı anlamında da kullanılır.Örn:Ruh metafizik bir kavramdır. 

1 1 1