((Sorular Domokrasi konusudur demokrasi bulamadım ama tarih dersine yakın sayılır işte sorular
Bilmediklerini boş bırakın yapabildiklerinizi söyleyin 1b 5c gibi
sallayanı yada boş şeyler yazanı şikayet ederim ))
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin özelliklerinden biri değildir
a) Kimsesizlere sahip çıkmak.
b) Gelir adaletini sağlamak.
c) Her vatandaşa eğitim fırsatı sağlamak.
d) Herkese sağlık güvencesi imkanı sağlamak.
e) Yoksullara sadaka vermek.
2. ´Bizim haklarımız, başkalarının haklarından ibarettir. düşüncesi aşağıdakilerden hangisine uyar
a) Tüm insanlar ortak haklara sahiptir.
b) Bazı insanlar daha farklı halklara sahip olabilirler.
c) İnsanların bazı hakları daha önce gelir.
d) İnsan haklarını korumak ahlaki bir görevdir.
e) İlerleme başkasının hakkını korumakla olur.
3 ."Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim; ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım" Voltaire, bu sözü ile, aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır
a) Düşünce ve ifade özgürlüğünü
b) Kamu vicdanını
c) Haberleşme özgürlüğünü
d) Seçme ve seçilme hakkını
e) Yaratıcı düşünmeyi
4-Aşağıdakilerden hangisi devleti meydana getiren temel unsurlardan biridir
a) Düşünce ve ifade özgürlüğü b)Seçme ve seçilme hakkı c) İdari Mahkemeler d)Egemenlik e) Kamu vicdanını
5. Laiklik ilkesi ile çeşitli alanlarda din ve mezhep ayrılıklarından kaynaklanan farklı uygulamalar kaldırılmıştır.Budurumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir
a) Toplumsal kaynaşmayı.
b) Sınırların güvence altına alınmasını.
c) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını.
d)Azınlık haklarının genişletilmesini.
e) Önemli yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesini.
6. Toplumsal refahı, toplumsal kesimler arasında eşit biçimde dağıtma ile bireylerin eğitim, sağlık ve güvenlik sorunlarını çözme gibi konular; devletin daha çok hangi niteliği ile ilgilidir
a) Sosyal b)Hukuk Devleti c)Laik
d) Demokratik e) Cumhuriyet
7-“Devleti yönetenlerin devleti din kurallarına göre yönettiği ve tanrıya karşı sorumlu oldukları devlet yönetim şekli nedir
a)Monarşi b) Demokrasi c) Teokrasi
d)Laiklik e)Cumhuriyet
8. Devlet, insan haklarını koruyan ve saygı gösteren, insanı her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsemelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin işlevlerinden biri olamaz
a) Bireye önem verme.
b) Bireyleri baskı altında tutma.
c) İnsan haklarına saygı gösterme.
d) Birey için sağlıklı düzen oluşturma.
e) Bireylerin ihtiyaçlarına önem verme.
9-Magna Carta Libertatum aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilan edilmiştir
a)Fransa b)Amerika c)Almanya d)İngiltere e)İtalya
10- Aşağıdakilerden hangisi 3.kuşak insan haklarındandır
a)Çevre Hakları b)Seyahat Özgürlüğü c)Yaşama Hakkı d)Dilekçe Hakkı e)Haberleşme Hakkı
11. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilere ne ad verilir
a) Bağımsızlık b) Özgürlük c) Demokrasi
d) Hak e) Eşitlik
12 . Hobbese göre; devlet olmazsa insanlar birbirine zarar verir. Bu nedenle insanlar kendilerini korumak için birbirine söz vermiş ve toplumsal sözleşme ile devleti oluşturmuşlardır. Bu yaklaşıma göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisine dayanır
a) İnsandaki yeteneklerin geliştirilmesine.
b) Tanrısal iradeye.
c) Kendilerini koruma amacına.
d) Özgürlüğe ulaşma isteğine.
e) Eşitlik fikrine.
13. Aşağıdaki kavramlardan en kapsamlı olanı hangisidir
a) Ekonomik haklar c) Kişisel haklar
b) Sosyal haklar d) İnsan hakları e) Kamu Hürriyeti
14. TBMMnin yaptığı yasaların Anayasaya uygunluğu aşağıdaki hangi mekanizma tarafından denetlenir
a) İdari Mahkemeler b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay d) Yargıtay e) Danıştay
15. T. C de Laiklik ilkesi; vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamayı, toplumsal kurumların faaliyetlerini bilimin ve teknolojinin ışığında yürütmeyi, dinin hakkını dine,devletin hakkını devlete vermeyi amaçlayan ve dini devletten ayıran bir ilkedir. Bunagöre laiklik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz
a) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.
b) Dini kuralların yönetimde etkili hale getirilmesi.
c) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması.
d) Sorunların akla dayalı olarak çözülmesi.
e) Bilime ve teknolojiye dayalı çözüm üretilmesi.
16. Hukuk devletinde özgürlük, başkalarına zarar vermeyecek bir alana kadar uzanır. Başkalarına zarar verecek bir durum yaratan kişi devletin gücüyle karşı karşıya kalır. Paragrafta hukuk devletinin hangi özelliği anlatılmaktadır
a) Kural koyucu ve kuralları denetleyici olması.
b) Birliği sağlaması.
c) Politik bir yapı olması.
d) Dayanışmayı sağlaması.
e) Güvenliği sağlaması.
17.Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biridir
a) Herkese iş bulmak.
b) Tüm bireylere yüksek öğrenim sağlamak.
c) Herkese konut sağlamak.
d) İşsizlere işsizlik sigortası ödemek.
e) Adaleti sağlamak.
18. Bütün insanların sahip olması gereken evrensel değerlere ne ad verilir
a) İnsan hakları b) Pozitif statü haklarıc) Temel hak ve özgürlükler d) Kamu Hürriyeti e) Klasik haklar
19. Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş devletlerin benimseyeceği bir ilke olamaz
a) Özgürlük
b) Halkın egemenliği
c) Hukukunüstünlüğü
d) Adalet
e) Yönetenlerin subjektif( öznel) tutumları.

1

Cevaplar

2016-03-12T14:42:47+02:00
Bu soruyu kimse üşenip yapmamiştır. ama ben değilim ben bu ödevi yapamam çünkü tembellik adında nadir görülen bir hastalıım var cevabımı silenler olursa bu ödevi onlar yapsınlar o zaman 
3 3 3