Cevaplar

2013-01-17T19:50:42+02:00
Kayi boyunun bozok kolundandirlar
1 5 1
2013-01-17T19:50:45+02:00

Osmanlı sülalesi, Oğuzların Kayı boyuna mensup küçük bir aşiret parçasının başında bulunan Osman tarafından kurulmuştur. Bu Kayı’ların 11. yüzyılda Türk dünyasının doğu uçlarında yaşayan Moğol cinsinden Kay’larla aynı etnik zümreye mensup olması iddiası (Marquart teorisi) bütünüyle temelsizdir.

Kayı’lar, Anadolu’nun ilk fethi sıralarından başlayarak, diğer birtakım Oğuz boylarıyla beraber buraya gelmişler ve kendilerine mensup olan Artuk-oğulları devletinin kuruluşunda önemli bir rol oynamışlardır.

Kayı’ların,13. yüzyılın ilk on yıllarında büyük Moğol İstilası önünde Horasan’dan kaçarak Anadolu’ya geldikleri rivayeti (gelenekçi teori) , Osmanlı kronikçilerinin uydurdukları bir masaldan ibarettir.

14. yüzyıl başlarında henüz yarı göçebe hayatı süren Kayı oymağının Osmanlı devletinin kuruluşunda hiçbir rol oynamaması doğaldır. Bundan dolayıdır ki, Osmanlı devleti, siyasi gelişiminin ilk safhalarında bile, asla tribal (kabilesel) bir mahiyet göstermem

0