Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-07T14:01:29+03:00

Roland Destanı (Chanson de Roland), Fransız destanlarının en eskisi.
1100-1125 arasında bir Fransız papazı (bu papazın, manzumenin sonunda adı geçen Turoldus olduğu sanılır) tarafından yazıldı.

Man­zume, yarım kafiyeli on hecelik 4002 mısradan meydana gelir.

Şair ilhamını Eginhard’ın anlattığı tarihî bir olaydan almış­tır: 15 ağustos 778′de, Charlemagne ordu­sunun Bretagne kontu Roland komutasın­daki artçı kuvvetleri, Basklar tarafından Roncevaux vadisinde tuzağa düşürülmüş ve kılıçtan geçirilmişti. Destan’ın yazarı bu olayları genişletmiş ve önemsiz bir çarpış­mayı bir din savaşı şekline sokmuştur. Charlemagne’ın yeğeni Roland’dan nefret eden Ganelon öç almak için ihanete sürük­lenir, sarazen kralı Marsile ile anlaşarak fransız artçılarına bir tuzak hazırlar.

Ro­land Charjemagne’ı yardıma çağırmak is­temez ve ön bir arkadaşıyle birlikte yiğitçe dövüşür. Düşmanın ikinci saldırısından son­ra Roland nihayet yardım istemek için bütün gücüyle boruyu çalar ve ölür. Char­lemagne Sarazenleri ağır bir bozguna uğ­ratır ve Zaragoza’yı alır; Aix’e dönüşünde Ganelon’u ölüm cezasına çarptırır. Des­tanın orijinal nüshası 1832′de Oxford’da Bodley kitaplığında bulundu.

2 5 2
2012-10-07T14:01:38+03:00

Chanson de Roland (la), fransız kahramanlık destanlarının en eski, en ünlü ve en güzeli. 1100-1125 arasında yazıldı. Kayıp özgün metnin en eski ve en iyi kopyası olan ve 1170'e doğru yazılıp 1832'de Oxford Bodley kitaplığı'nda bulunan anglonorman elyazması metin, onar heceli 4 002 yarım uyaklı dize içeren 291 parçadan oluşur. Yazarı belli değildir, son dizesinde yer alan Turoldus adının, destan yazarının mı, kopya edenin mi, yoksa söyleyenin mi adı olduğu saptanamamıştır. Ancak öyküyü ustalıkla kuran, kişileri güçlü bir yalınlıkla çizen, klasik kültür almış, bilgili bir kişinin elinden çıktığı açıktır. Eginhard'ın andığı tarihsel bir olayı, 15 ağustos 778 günü, Bretagne kontu Roland komutasındaki artçı birliğin, Charlemagne ordusunun ispanya seferinden dönüşünde, Pireneler'den geçerken, Roncevaux vadisinde Basklar tarafından öldürülmesini efsaneleştiren destan, ispanya seferini bir haçlı seferi anlayışıyla anlatır, feodal fransız aristokrasisinin din, ahlak ve kahramanlık idealini dile getirir. Aralarında yaşlı imparator Charlemagne'ın yeğeni Roland'ın da bulunduğu 12 kişilik artçı birliği, Ganelon'un ihaneti sonucu "sarazenler" diye adlandırılan müslümanlarca kuşatılarak öldürülür.

0