Cevaplar

2013-01-18T23:15:57+02:00

 

"ve" ve "fe" Bağlaçları: Aynı konunun devamı niteliğindeki ardışık ayetler birbirlerine üç farklı şekilde bağlanırlar. Birincisi "ve" bağlacı ile; "ve" bağlacı ile bağlanan ayetlerin anlamları arasında bir ilişki olduğu manası anlaşılır. İkincisi "fe" bağlacı ile; "fe" bağlacı ile bağlanan ayetler "ve" bağlacına göre daha "çabuk" bir ilişkiye sahibtirler. Mesela "Fe kâlû... (Ve dedi ki...)" şeklinde başlayan bir ayette belirtilen konuşma bir önceki ayetteki olaydan "hemen" sonra denmiştir. Mesela tarihi bir olay anlatırken "fe" bağlacı kullanılmışsa bu olay hemen bir öncekini takiben gerçekleşmiş demektir. Halbiki "ve" ile bağlanan tarihi olay önceki ayetteki olayın bir sonucu olarak takib eden olaylar dizisi ile yıllar sonra zuhur etmiş olabilir. Üçüncüsü ise hiçbir bağlaç kullanılmadan direk ikinci ayetin birincisini takib etmesidir, bu durumda ayetlerdeki olaylar arasındaki ilişki daha zayıftır. "Demek" Fiili: Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde kullanılan "demek", "söylemek" gibi fiillerdeki anlam gerçekte ağız ile konuşmak manasına gelmeyebilir, hatta gelmemektedir. Mesela Bakara suresinin ikinci sayfasında geçen "Ve minen-nasi men yekûlû... (Ve insanların bir kısmı derler ki...)" diye başlayan ayette aslında insanların ağızlarıyla söyledikleri şeylerden çok, davranış olarak ortaya koydukları tavır kastedilmektedir. Sayılan isimlerden ilk zikredilenlerin sonrakilerden daha baskın olması: Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerde, bazı şeylerin isimleri sayılmıştır. Örneğin Fatih'a suresinde "İyyâke nâbudû ve iyyâke nesteıyn (Yalnız sana ibadet ederiz, ve yalnız senden isteriz)" ayetinde Allah'a teslimiyetin iki ana "ibadet etmek (emirlerinie uyup yasaklarından kaçınmak" maddesi "istemek (medet ummak)" maddesinden önce zikredilmiştir. İkinci bir örnek, Ahzab suresinin 73. ayetinden: "Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları azablandıracak; mü'min erkeklerin ve mü'min kadınların tevbesini kabul edecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir" ayetinde "azab etme" bahsi "bağışlama bahsinden, "erkek" cinsi "kadın" cinsinden, "münafık" da "muşrik"ten önce zikredilmiştir.
0