Cevaplar

2013-01-20T15:58:01+02:00

Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

    Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu güzergâhları ve benzeri ile baraj, gölet, köprü ayakları, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak ve benzeri gibi mühendislik yapılarına yönelik jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

    Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik, hidrojeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

    Zemin güçlendirmesi ve sızdırmazlık amaçlı jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

    Kaya ve zemin mekaniği laboratuar deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deney föylerinin düzenlenmesi,

    Değişik amaçlı jeoloji ve jeoteknik etütler için gereken harita üretimi, jeolojik kesit çıkartılması, örnek alımı, ince kesit hazırlanmasına yönelik işlemler,

    Coğrafik bilgi sistemleri ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ile jeoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeolojik, afet tehlike, arazi kullanım, yerleşime uygunluk, maden ve petrol jeolojisi amaçlı tematik ve faktör harita üretimi, bilgisayar analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler,

    Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,

2 2 2
2013-01-20T15:59:31+02:00

Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etütler, parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması

 
0