Cevaplar

2013-01-20T16:45:16+02:00
Osmanlı devlet anlayışında hoşgörü vardırHöşgörülü bir idare kurulmuşturAzınlıklara hoşgörülü davranılmıştır

Osmanlı Devleti’nde değişik kültürlere mahsus pek çok etnik topluluk mevcuttu Bunlar Türkler, Boşnaklar, Arnavutlar, Hicazlılar, Kazaklar, Libyalılar, Tunuslular,……vb idi Osmanlılar, bu kavimleri uzun bir dönem adaletli ve hoşgörülü bir şekilde yönetmişlerdir

Osmanlı Devleti’nde Hristiyan ve Yahudi toplulukları, Müslümanlar gibi “hür” tebaa’dan sayılırdı Müslüman olmasalar bile esir edilemezler ve köle olarak kullanılamazlar idi Bunlara ait kilise ve havralar devlet tarafından gözetilirdi

Hristiyan ve Yahudi tebaa, mal ve mülk sahibi olabilirdi Devletin miri toprak üzerinde Müslümanlara tanıdığı haklardan bu kavimler de yararlanmaktaydı Cemaatlerin kendi din ve geleneklerine göre oluşturdukları kurallar, devletin kadıları tarafından kanun olarak telakki edilirdi Ayrıca bu topluluklar kendi aralarında esnaf birlikleri oluşturmak suretiyle ticaret yapabilirdi

Osmanlı Devleti, idaresi altındaki toplulukları yönetmede büyük bir başarı göstermişti Bu başarıda Osmanlıların diğer Türk devletlerinin tecrübelerinden yararlanmaları, halka karşı adaletli ve hoşgörülü davranmaları etkili olmuştur
0
2013-01-20T16:45:31+02:00

Hoşgörü politikası Osmanlıda yaşayan tüm azınlıkların kendi dinlerini yaşayabileceklerine dair bir politika.

0